Kraftig medlemsøkning i Polen, Tsjekkia og Slovakia

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Norsk medisinstudentforening (Nmf) har flest medlemmer i Trondheim, færrest i Øst-Europa, Sverige og Australia.

Antall medisinstudenter øker både i Norge og i utlandet. Spesielt er økningen meget kraftig i Polen der det nå er 661 norske medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning. Økningen er også relativt sett meget stor i Tsjekkia og Slovakia. Inntil for noen år siden var begge disse landene blant de mindre studielandene for norske medisinstudenter. I Ungarn derimot, som senest i studieåret 2003 – 04 var det største studielandet, har antallet norske medisinstudenter stabilisert seg de siste tre-fire årene.

Tabellen viser de nyeste tallene for det totale antallet medisinstudenter i utlandet. Tallene for medisinstudenter i Norge er innhentet fra de medisinske fakultetene i februar 2005. Fordi antallet medisinstudenter i Norge er økende, kan prosentandelen medlemmer av Nmf i tabellen fremstå som høyere enn reelt for de norske universitetene. Tallene for det totale antallet medisinstudenter i utlandet er innhentet fra Lånekassen. Tallene gjelder per 1. februar og er foreløpige tall for studieåret 2005 – 06. De viser en fortsatt vekst i antallet medisinstudenter i Polen, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Spania og Romania. Tsjekkia og Slovakia har rykket opp til å bli henholdsvis det femte og sjuende største studielandet for norske medisinstudenter i utlandet.

Tallene for Ungarn, Irland, Australia, Storbritannia og Nederland viser en stillstand eller en liten nedgang etter at tallene har vist en økende tendens de siste 5 – 10 år. Andelen Nmf-medlemmer er klart høyere ved alle de fire medisinske fakultetene i Norge, enn i alle landene i utlandet som er vist i tabellen. Unntaket er Malta med bare fire medisinstudenter totalt. Tabellen viser alle land med minst to medisinstudenter med støtte fra Lånekassen. Ytterligere statistikk over Nmf-medlemmer og medisinstudenter totalt sett finnes under «Legestatistikk» på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no/?id=1452.

Antall medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf), medisinstudenter totalt og andel medlemmer.

 

Nmf-medlem

Totalt

Prosent Nmf-medlemmer

Univ. i Oslo

937

1 254

75

Univ. i Bergen

774

975

79

NTNU Trondheim

579

622

93

Univ. i Tromsø

423

518

82

 

 

 

 

Norge totalt

2 713

3 369

81

 

 

 

 

Polen

218

661

33

Ungarn

165

499

33

Danmark

102

288

35

Tyskland

111

193

58

Tsjekkia

42

156

27

Irland

54

96

56

Slovakia

25

86

29

Australia

20

66

30

Storbritannia 

18

53

34

Nederland

11

27

41

Sverige

6

21

29

Spania

1

6

17

USA

0

5

0

Romania

0

5

0

Malta

3

4

75

Frankrike

2

3

67

Kroatia

0

3

0

Bosnia Hercegovina

1

3

33

Serbia og Montenegro

1

2

50

Øvrige land

4

10

40

 

 

 

 

Utlandet totalt

784

2 189

36

Totalt

3 497

5 558

63

Anbefalte artikler