Sykdom i kropp og sjel

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Kirkengen, Anna Luise

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

221 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 319

ISBN 82-15-00713-9

Allmennlegen Anna Luise Kirkengen har gjort omfattende kvalitativ forskning på sammenhenger mellom seksuelle krenkelser og «ukarakteristiske» smertetilstander og helseplager. Hvordan krenkede barn blir syke voksne er en god, kortfattet og oppdatert fremstilling av dette utfordrende og viktige emnet.

Boken introduserer et utvidet perspektiv på medisinens primære objekt: menneskekroppen. Forfatteren betrakter kroppen som besjelet; som kroppsliggjort liv, preget av kultur og livserfaringer. Dette perspektivet står i radikal kontrast til den fragmenterte og mekaniske kroppsforståelsen som ofte legges til grunn i klinisk medisin. Kirkengen viser hvor viktig det er å være var for den individuelle fortellingen – kroppens stemme. I boken gjengis pasienters erfaringer hos nevrologer, gynekologer, ortopeder og andre spesialister, hvor det synes opplagt at klinikeren ikke har sett eller lyttet til det individet han har foran seg. Resultatet er at det krenkede mennesket blir offer for endimensjonal diagnostisk tenkning og opplever nye krenkelser i møtet med helsevesenet.

Seksuelle krenkelser er felles for pasienthistoriene. Kirkengen peker på at krenkelser i form av fysisk og emosjonell vold også kan ha betydning. En kliniker vil møte pasienter hvor seksuelle krenkelser ikke nødvendigvis ligger til grunn for symptomene. Kunsten er å kunne ha flere tanker i hodet samtidig. Ut fra egen klinisk erfaring vet jeg hvor viktig det er å ta symptomene på alvor og ha en åpen innstilling til at også typisk «funksjonelle» tilstander kan ha et nevrobiologisk opphav. Medisinsk behandling av pasienter med ukarakteristiske smerter og helseplager sier forfatteren lite om.

Kirkengen har skrevet en beretning om en gruppe pasienter som alle klinikere før eller siden vil ha befatning med. Hvordan krenkede barn blir syke voksne gir oss bedre forutsetninger for å forstå og møte disse pasientene.

Anbefalte artikler