Lærebok i laboratoriebasert kreftdiagnostikk

Roy M. Bremnes Om forfatteren
Artikkel

Nakamura, Robert M.

Grody, Wayne W.

Wu, James T.

Nagle, Raymond B.

Cancer diagnostics

Current and future trends. 487 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2004. Pris USD 145

ISBN 1-58829-167-7

Et stort antall bidragsytere formidler kunnskap om etablerte og kommende klinisk-kjemiske og histopatologiske analyser som kan være til nytte innen screening/tidligdiagnostikk, valg av behandling, prognostisering og evaluering av kreftpasienter. Ifølge redaktørene er boken beregnet på klinikere så vel som laboratorieleger, patologer og forskere.

Den betydelige teknologiske utviklingen, spesielt i løpet av siste tiår, har styrket vår mulighet til å detektere kreft i en tidlig fase og har økt den molekylærbiologiske kunnskapen om mekanismene som er involvert i transformeringen av en normal celle til kreftcelle. Denne transformeringen er genetisk, ofte en følge av mutasjoner, delesjoner, genamplifiseringer, genetisk rearrangering og translokasjoner.

Molekylærbiologisk forskning på dette området skjer i høyt tempo ved hjelp av flere typer teknologier: DNA- og RNA-assays (genomikk), proteomikk (multiplekse proteinanalyser) og DNA-mikromatriseteknikker. Selv om individuelle biomarkører her gir begrenset informasjon, kan bruk av multiple markører ha stor betydning for å bedre diagnostisk og prognostisk betydning av metoden. I dette ligger det store utfordringer til metoders sensitivitet og spesifisitet samt standardisering og validering av metodene. Her vil bioinformatikk og -statistikk være av stor betydning i fremtiden.

I Cancer diagnostics. Current and future trends diskuteres mange aspekter rundt disse problemstillingene. Boken består av fire deler: Introduksjon, Serologiske tumormarkører, Cellulære tumormarkører og Molekylære og genetiske tumormarkører. Introduksjonen beveger seg fra generelle betraktninger omkring bruk av markører innen kreftdiagnostikk og evaluering, ikke minst kvalitetskontroll, validering og standardisering, til patologens nye utfordringer innen molekylærbiologisk tilleggsdiagnostisering. I annen del behandles etablerte tumormarkører i blod, da med spesiell vekt på prostata- og germinalcellekreft. I tillegg omhandler denne delen såkalt nye lovende tumormarkører i blod. Sistnevnte tema bærer preg av oppramsing, noe som kan forklares med at dette i hovedsak er forskningsbasert ny kunnskap innen området. Tredje del omhandler molekylærbiologisk bidrag til optimalisering av histopatologisk diagnostikk som grunnlag for behandling (f.eks. påvisning av HER-2/neu). Videre omtales væskestrømscytometriens viktige bidrag til immunfenotyping innen hematologisk kreft og lymfomer og vaktpostlymfeknuteteknikkens betydning ved utredning av brystkreft og malignt melanom. I bokens siste del omtales, i tillegg til diverse molekylære markører, forskjellige DNA- og RNA-teknikker og proteinrettede molekylære teknikker (in situ-hybridiseringsteknikk, PCR-teknikk, blottingteknikker, mikrosatellittinstabilitet, mikromatriseteknologi, «tissue array», proteomikk) som kan benyttes i kreftdiagnostikk.

Bokens styrke er at den på en godt forståelig måte dekker et betydelig kunnskapsbehov innen diagnostiske og terapeutiske molekylærbiologiske problemstillinger ved kreftsykdom. Behovet for oppdatering innen dette området vil nok være størst blant klinikere som er involvert i kreftdiagnostikk og behandling. Svakheten er at den er lite dekkende innenfor en del kliniske områder. Dekningen av tumorspesifikke områder synes å være avhengig av hvem som har vært tilgjengelige som bidragsytere. En annen sak er at dagens kunnskap som følge av den betydelige forskningsaktiviteten på dette området ganske raskt vil bli utdatert – forhåpentligvis vil det være korte intervaller mellom reviderte utgaver. Boken anbefales primært klinikere som diagnostiserer og behandler kreftpasienter, men også ferske forskere, patologer og laboratoriemedisinere med interesse for kreftrelatert molekylærbiologi.

Anbefalte artikler