Uprofesjonelle studenter og senere sanksjoner

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Det er sammenheng mellom uansvarlig atferd under medisinstudiet og senere disiplinære reaksjoner fra helsemyndighetene, viser amerikansk studie.

En person-kontroll-studie omfattet 235 leger som i perioden 1990 – 2003 ble utsatt for disiplinærreaksjon fra en eller flere statlige tilsynsmyndigheter i USA (1). Legene var utdannet fra tre velkjente læresteder etter 1970 og ble sammenliknet med 469 «plettfrie» leger paret for universitet og utdanningsår.

Standardisert opptaksprøve til medisinstudiet, skriftlig anmerkning i studietiden om manglende ansvarsfølelse og evne til selvkorreksjon, karakterer oppnådd gjennom studiet og demografiske kjennetegn ble registrert. Reaksjoner fra helsemyndigheter omfattet alt fra skriftlig reprimande til tilbakekalling av autorisasjon.

Det var en signifikant sammenheng mellom disiplinære reaksjoner og samlet uprofesjonell atferd (OR 3,0), og klarest med sterk mangel på ansvarlighet (OR 8,5) og evne til selvkorreksjon (OR 3,1). Det var en svakere, men signifikant sammenheng med resultatet av opptaksprøven og karakterene i de to første studieår, men ikke senere. Demografiske forhold hadde ingen betydning. Forfatterne konkluderte med at spørsmål om profesjonalitet må spille en sentral rolle helt fra fra studietiden og gjennom hele karrieren.

– Dette er funn og synspunkter som samsvarer godt med erfaringer Statens helsetilsyn har gjort gjennom mange år, og som gjenspeiles i statistikkdelen av tilsynsmeldingene våre for de senere årene (2), sier assisterende helsedirektør Geir Sverre Braut.

– Jeg kjenner ikke til valide måter å sikre seg mot uprofesjonell atferd gjennom rekrutteringen til studiet, men praksisfeltet kan bli tydeligere på sine forventninger til profesjonalitet i alle ledd, sier Braut.

Anbefalte artikler