Lavere IQ hos tvillinger

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Tvillinger har lavere IQ-skårer enn ikke-tvillinger. Det viser studier i Norge og Skottland.

Den skotske studien omfattet nesten 12 150 barn, hvorav 236 tvillinger, som var født i perioden 1950 – 56 i Aberdeen (1). Barna ble undersøkt med kognitive tester da de var sju og ni år gamle. Ved sju års alder var gjennomsnittlig IQ-skåre hos tvillingene 5,3 poeng lavere (95 % KI 1,5 – 9,1) og ved ni års alder 6,0 poeng lavere (95 % KI 1,7 – 10,2) enn hos andre barn i samme familie. Funnene stod seg også etter justering for kjønn, mors alder og antall eldre søsken, men ved justering for fødselsvekt og svangerskapslengde minsket forskjellen i IQ mellom tvillingene og de andre barna.

– Det er et vanlig funn at tvillinger har en noe lavere gjennomsnittlig IQ enn ikke-tvillinger. Dette finner vi også i norske data (2), sier professor Jon Martin Sundet ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

– I vår studie har vi data på nesten en million ikke-tvillinger og på bortimot 5 900 tvillinger. De stammer fra sesjonsprøvene og er koblet opp mot norske tvillingregistre. Det er bare menn i dette datasettet, og de aller fleste er testet i alderen 18 – 20 år. Vi finner at tvillinger skårer ca. 1,8 IQ-poeng lavere enn ikke-tvillinger. Dette er en klart mindre forskjell enn det som er rapportert i den skotske studien.

Gjennomsnittlig IQ hos tvillinger er også avhengig av størrelsen på familien de lever i. Forskjellene mellom resultatene i den skotske artikkelen og våre data kan skyldes aldersforskjell ved tidspunktet for testing, kanskje kan forskjellene også variere nasjoner imellom. Det kan også synes som om den kognitive «ulempen» minsker mot ferskere kohort, sier Sundet.

Anbefalte artikler