Botulinumtoksin mot tennisalbue?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Botulinumtoksin kan ha effekt mot lateral epikondylitt, viser studie i Hongkong.

Det finnes flere behandlingsmuligheter ved lateral epikondylitt, bl.a. antiflogistika, steroidinjeksjoner, fysioterapi og eksentrisk trening. Det er imidlertid ingen konsensus om hva som er optimal behandling. I en studie fra Hongkong har man undersøkt om én injeksjon med botulinumtoksin er mer virksom enn placebo (saltvann) hos 60 pasienter som hadde hatt plager i over tre måneder (1).

Selvrapportert smerteintensitet var signifikant lavere i gruppen som fikk botulinumtoksin både etter fire og 12 uker. Som komplikasjon til behandlingen ble det rapportert kraftsvikt for fingerekstensjon og fingerparese.

– Lateral epikondylitt er en plagsom lidelse, der senefestet antas å være av betydning i smertegenesen. Det er derfor interessant at man her finner effekt av botulinumtoksin, som tidligere stort sett er benyttet ved smertefulle muskulære lidelser, sier overlege Cecilie Røe ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ullevål universitetssykehus.

– Forfatterne mener at tilheling av senefibrene blir fremmet av den reduserte muskelaktiviteten som botulinumtoksinbehandling medfører. Dette er i kontrast til den økende dokumentasjon av effekt ved eksentrisk trening på senerelaterte lidelser, der nettopp et økt drag på senevevet antas å ha positiv virkning.

– Studien er godt gjennomført, men prosedyrene ved smerterapportering er sparsomt beskrevet. Gjennomsnittlig symptomvarighet var sju måneder lengre i placebogruppen, og dette kan påvirke resultatene. Kraftsvikt eller parese i fingre ble rapportert hos nær 50 % i intervensjonsgruppen. Dessuten er spontanbedring ved lateral epikondylitt betydelig, selv etter relativt lang symptomvarighet. Det bør derfor avkreves videre vitenskapelig dokumentasjon før slik behandling tas i klinisk bruk, sier Røe.

Anbefalte artikler