Synkende medlemstall i de minste yrkesforeningene

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Det har vært en kraftig medlemsvekst i alle de fire største yrkesforeningene, mens medlemstallet for to av de minste foreningene er blitt redusert siden 1994.

Legeforeningen innførte fra 1.1. 1994 obligatorisk medlemskap for alle legemedlemmer i en av sju yrkesforeninger. Siden da har medlemsutviklingen vært høyst ulik i disse foreningene. Prosentvis har medlemstallet økt mest i Yngre legers forening (Ylf) i perioden 1994 – 2006. Tallene i tabellen for årene 1994 – 98 gjelder per mai måned, mens tallene for 2000 – 06 gjelder per 1. januar. Per 25.1. 2006 hadde Ylfs medlemstall økt til 6 102. Ylf vil i løpet av 2006 eller 2007 ha fordoblet sitt medlemstall i forhold til 1994.

Norsk overlegeforening (Of) har hatt den nest største økningen i medlemstall fra 1994 til 2006. Tredje høyest har den prosentvise veksten fra 1994 – 2006 vært i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL). Her har imidlertid medlemsveksten etter 2000 vært svakere enn tidligere. I Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har medlemsutviklingen vært sterkere etter 1998 enn tidligere, men svakere etter 2002.

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) har begge hatt jevn nedgang siden 1994, men nedgangen fra 2004 til 2006 er mindre enn tidligere. Medlemstallet i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) økte til 577 i 1997, men har deretter vært synkende frem til 2002. De to siste årene har medlemstallet i LVS økt med 9,9 %. Bare Ylf har hatt en større relativ økning i medlemstallet de siste to årene, med 19,5 %.

Kvinneandelen har økt i alle yrkesforeningene, relativt mest i Of og minst i Ylf som fra før hadde den desidert høyest kvinneandelen, og som passerte 50 % høsten 2003. Gjennomsnittsalderen for alle legemedlemmer har vært tilnærmet uendret etter 1998, men har økt blant yrkesaktive under 70 år.

Antall medlemmer av Den norske lægeforening fordelt på yrkesforeninger, prosent kvinner og gjennomsnittsalder 1994–2006

Antall medlemmer

1994

1998

2002

2004

2006

Aplf

3 224

3 421

3 842

4 101

4 247

LVS

515

567

527

536

589

Namf

468

449

422

398

391

Of

4 307

4 845

5 550

6 135

6 498

LSA

939

899

785

756

753

PSL

824

1 011

1 094

1 139

1 177

Ylf

3 119

3 761

4 809

5 021

5 999

Legemedlemmer

13 396

14 953

17 029

18 086

19 654

< 70 år

12 312

13 831

15 884

16 842

18 318

Yrkesakt. < 70 år

12 076

13 621

15 467

16 614

17 885

 % kvinner

1994

1998

2002

2004

2006

Aplf

27,6

28,0

30,3

31,5

32,7

LVS

21,6

24,5

23,5

23,1

24,1

Namf

31,4

33,2

32,9

33,2

35,3

Of

15,1

18,3

22,1

24,8

27,0

LSA

16,6

17,7

20,6

21,8

22,7

PSL

17,4

17,8

18,8

20,3

21,6

Ylf

41,3

47,5

48,5

50,3

51,9

Legemedlemmer

25,3

28,5

31,5

33,1

35,4

< 70 år

26,2

29,7

32,7

34,5

36,9

Yrkesakt. < 70 år

26,2

29,7

32,9

34,8

37,3

Gjennomsnittsalder

1994

1998

2002

2004

2006

Legemedlemmer

46,9

47,8

47,5

47,8

47,7

< 70 år

44,1

45,3

45,3

45,6

45,5

Yrkesakt. < 70 år

44,0

44,4

44,8

45,1

45,0

Anbefalte artikler