Synkende medlemstall i de minste yrkesforeningene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har vært en kraftig medlemsvekst i alle de fire største yrkesforeningene, mens medlemstallet for to av de minste foreningene er blitt redusert siden 1994.

  Legeforeningen innførte fra 1.1. 1994 obligatorisk medlemskap for alle legemedlemmer i en av sju yrkesforeninger. Siden da har medlemsutviklingen vært høyst ulik i disse foreningene. Prosentvis har medlemstallet økt mest i Yngre legers forening (Ylf) i perioden 1994 – 2006. Tallene i tabellen for årene 1994 – 98 gjelder per mai måned, mens tallene for 2000 – 06 gjelder per 1. januar. Per 25.1. 2006 hadde Ylfs medlemstall økt til 6 102. Ylf vil i løpet av 2006 eller 2007 ha fordoblet sitt medlemstall i forhold til 1994.

  Norsk overlegeforening (Of) har hatt den nest største økningen i medlemstall fra 1994 til 2006. Tredje høyest har den prosentvise veksten fra 1994 – 2006 vært i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL). Her har imidlertid medlemsveksten etter 2000 vært svakere enn tidligere. I Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har medlemsutviklingen vært sterkere etter 1998 enn tidligere, men svakere etter 2002.

  Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) har begge hatt jevn nedgang siden 1994, men nedgangen fra 2004 til 2006 er mindre enn tidligere. Medlemstallet i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) økte til 577 i 1997, men har deretter vært synkende frem til 2002. De to siste årene har medlemstallet i LVS økt med 9,9 %. Bare Ylf har hatt en større relativ økning i medlemstallet de siste to årene, med 19,5 %.

  Kvinneandelen har økt i alle yrkesforeningene, relativt mest i Of og minst i Ylf som fra før hadde den desidert høyest kvinneandelen, og som passerte 50 % høsten 2003. Gjennomsnittsalderen for alle legemedlemmer har vært tilnærmet uendret etter 1998, men har økt blant yrkesaktive under 70 år.

  Tabell

  Antall medlemmer av Den norske lægeforening fordelt på yrkesforeninger, prosent kvinner og gjennomsnittsalder 1994–2006

  Antall medlemmer

  1994

  1998

  2002

  2004

  2006

  Aplf

  3 224

  3 421

  3 842

  4 101

  4 247

  LVS

  515

  567

  527

  536

  589

  Namf

  468

  449

  422

  398

  391

  Of

  4 307

  4 845

  5 550

  6 135

  6 498

  LSA

  939

  899

  785

  756

  753

  PSL

  824

  1 011

  1 094

  1 139

  1 177

  Ylf

  3 119

  3 761

  4 809

  5 021

  5 999

  Legemedlemmer

  13 396

  14 953

  17 029

  18 086

  19 654

  < 70 år

  12 312

  13 831

  15 884

  16 842

  18 318

  Yrkesakt. < 70 år

  12 076

  13 621

  15 467

  16 614

  17 885

   % kvinner

  1994

  1998

  2002

  2004

  2006

  Aplf

  27,6

  28,0

  30,3

  31,5

  32,7

  LVS

  21,6

  24,5

  23,5

  23,1

  24,1

  Namf

  31,4

  33,2

  32,9

  33,2

  35,3

  Of

  15,1

  18,3

  22,1

  24,8

  27,0

  LSA

  16,6

  17,7

  20,6

  21,8

  22,7

  PSL

  17,4

  17,8

  18,8

  20,3

  21,6

  Ylf

  41,3

  47,5

  48,5

  50,3

  51,9

  Legemedlemmer

  25,3

  28,5

  31,5

  33,1

  35,4

  < 70 år

  26,2

  29,7

  32,7

  34,5

  36,9

  Yrkesakt. < 70 år

  26,2

  29,7

  32,9

  34,8

  37,3

  Gjennomsnittsalder

  1994

  1998

  2002

  2004

  2006

  Legemedlemmer

  46,9

  47,8

  47,5

  47,8

  47,7

  < 70 år

  44,1

  45,3

  45,3

  45,6

  45,5

  Yrkesakt. < 70 år

  44,0

  44,4

  44,8

  45,1

  45,0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media