Standardverket i palliativ medisin

Dagny Faksvåg Haugen Om forfatteren
Artikkel

Doyle, Derek

Hanks, Geoffrey

Cherny, Nathan

Calman, Kenneth

Oxford textbook of palliative medicine

3. utg. 1 270 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pris GBP 60

ISBN: 0-19-856698-0

Lanseringen av en stor, internasjonal lærebok har betydd mye for fremveksten av faget palliativ medisin. Helt fra første utgave kom ut i 1993, har Oxford textbook of palliative medicine (populært kalt OPM) vært referanseverket innenfor dette fagområdet. Tredje utgave av boken innfrir også i høy grad forventningene. Boken er grundig revidert og oppdatert i tråd med utviklingen av fagområdet, med bidrag fra et bredt sammensatt internasjonalt ekspertpanel.

Da første utgave ble planlagt, valgte man bevisst å skrive en bok i «palliative medicine» og ikke i «palliative care». Dette er en medisinsk lærebok, og målgruppen er først og fremst leger. Samtidig brukes boken i stor utstrekning av sykepleiere og andre fagpersoner som arbeider i palliasjon.

Boken dekker alle områder av fagfeltet palliativ medisin. Den spenner fra finansieringsordninger og organisering til teamdynamikk og rehabilitering, fra genetikk og molekylærbiologi til kunst og litteratur. Omtrent halve boken er viet symptomlindring ved langtkommen kreftsykdom. Nytt i denne utgaven er kapitler om palliasjon ved ikke-maligne sykdommer som AIDS, kronisk obstruktiv lungesykdom, hjertesvikt og nevrologiske lidelser. Det er også nye kapitler om palliativ medisin i geriatri og i intensivmedisin samt om alternativ og komplementær behandling. Boken dekker etikk og kommunikasjon, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige aspekter ved palliasjon, sorgarbeid og oppfølging av etterlatte. Egne kapitler omhandler palliativ behandling i hjemmet og den døende pasienten samt hva andre fagområder kan bidra med i palliativ behandling og pleie. Forskning og undervisning gis bred drøfting, og boken avsluttes med et globalt perspektiv.

Til tross for stort format og liten skrift fremstår boken som lettlest og oversiktlig. Det er forbausende liten overlapping mellom kapitlene, og verket har et helhetlig preg. Paperbackversjonen virker robust og er langt billigere enn innbundet utgave.

Fjerde utgave er allerede under planlegging. Kan boken forbedres ytterligere? Selv om en internasjonal lærebok verken kan eller skal erstatte en lokal metodebok eller kliniske retningslinjer, kunne den vært enda mer praktisk anlagt. Undertegnede kunne ønske flere pasienteksempler og flere tekstbokser/rammer med hovedbudskap. Referanselistene er så utfyllende at det kan være vanskelig å orientere seg, og kan med fordel kortes ned. Mens Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin er kommet med i boken, er kontaktadressen for informasjon om palliasjon i Norge feil.

Hovedinntrykket av den foreliggende utgaven er likevel overveldende positivt. Boken er uunnværlig for alle leger som vil fordype seg i palliativ medisin, og den bør være en selvskreven oppslagsbok på alle avdelinger som gir palliativ behandling.

Anbefalte artikler