Palliativ nevrologi

Trygve Holmøy Om forfatteren
Artikkel

Voltz, Raymond

Bernat, James L.

Borasio, Gian Domenico

Maddocks, Ian

Oliver, David

Portenoy, Russel K.

Palliative care in neurology

448 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2004. Pris USD 120

ISBN 0 -19-850843-3

Dette er en bredt anlagt lærebok som er tenkt dekke alle berøringspunkter mellom nevrologi og palliativ medisin. Den er skrevet av og for nevrologer, men vil være av interesse også for andre leger og yrkesgrupper som gir hjelp til pasienter med alvorlige nevrologiske sykdommer. Utgivelsen er et prisverdig initiativ. Mange kroniske nevrologiske sykdommer fører til uttalt funksjonssvikt og særegne problemer som krever både interesse og kunnskaper av behandlerne. Likevel har moderne lærebøker i nevrologi knapp omtale av palliativ behandling.

De 42 kapitlene dekker spesifikke nevrologiske sykdommer, som amyotrofisk lateralsklerose, multippel sklerose, Parkinsons sykdom og epilepsi, og generelle emner som smerte, spastisitet og tretthet (fatigue). Begrepet «palliativ medisin» er brukt ganske vidt og er ikke begrenset til smerter og problemer i livets sluttfase. Dette er etter mitt skjønn fornuftig, fordi pasienter med alvorlige nevrologiske sykdommer har behov for lindrende behandling over et langt tidsrom.

De sykdomsspesifikke kapitlene inneholder en kort oppdatering om etiologi, symptomatologi og behandling. For lesere med begrenset kjennskap til sykdommene kan dette være en grei innføring. De fleste leger ved nevrologiske avdelinger vil imidlertid finne stoffet bedre dekket i andre lærebøker i nevrologi. Man burde ha konsentrert seg om lindrende behandling og heller utelatt temaer som genetisk disposisjon for epilepsi.

Boken har en rekke redaktører og mange forfattere og bærer preg av svak redigering. Det er for mye overlapping mellom kapitler om spesifikke sykdommer og kapitler om generelle symptomer. Dette gjør boken unødvendig lang, og det blir vanskelig å finne svar på konkrete spørsmål. Verre er det at svarene ofte ikke finnes, fordi viktige temaer omtales overfladisk i flere omganger i stedet for grundig og sammenfattende. Jeg savner blant annet konkret omtale av kommunikasjons- og ventilasjonshjelpemidler ved nevromuskulære sykdommer. Det er dessverre flere eksempler på lavt presisjonsnivå, slik som følgende råd ved synsproblemer ved multippel sklerose: «Hjelp fra dem som arbeider med slike pasienter.»

Til tross for at mye kunne vært bedre, representerer denne boken et viktig steg i riktig retning, og den bør være tilgjengelig ved nevrologiske avdelinger. Den bidrar til å klarlegge grensene – både etisk, legalt og praktisk – mellom adekvat palliativ behandling og eutanasi. Dessverre kan det fortsatt forekomme at pasienter med langtkommet amyotrofisk lateralsklerose som sliter med dyspné ikke får adekvat morfinbehandling. Dette er like forkastelig enten det skyldes mangel på kunnskaper om farmakoterapi og ventilasjonsstøtte eller skillet mellom eutanasi og lindrende behandling.

Anbefalte artikler