Luftforurensning og helse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Krzyzanowski, Michal

  Kuna-Dibbert, Birgit

  Schneider, Jürgen

  Health effects of transport-related air pollution

  190 s, tab, ill. Genève: Verdens helseorganisasjon, 2005. Pris CHF 60

  ISBN 92-890-1373-7

  Det har i de siste ti årene vært en betydelig utvikling i kunnskapen om hvordan luftforurensning påvirker vår helse. Denne boken forsøker å oppsummere kunnskapen om dette temaet. En rekke internasjonale eksperter har bidratt til de fem hovedkapitler boken består av, og redaktørene har pekt ut beslutningstakere og eksperter som bokens viktigste målgrupper.

  Tittelen dekker ikke fullt ut bokens innhold, i og med at bare 40 av de 190 sidene omhandler helseeffekter av trafikkrelatert luftforurensning. De andre kapitlene omhandler faktorer som bestemmer utslipp av forurensning, trafikkens bidrag til nivåene av luftforurensning i Europa, forhold som har betydning for menneskers eksponering for trafikkrelatert luftforurensning og en kortere omtale av risikovurderinger.

  Boken viser hvor sammensatt kunnskapen om trafikkrelatert luftforurensning og mulige helseeffekter av slik forurensning er, og hvor nødvendig tverrfaglig tilnærming har vært for å utvikle denne kunnskapen. 190 sider er knapt for å kunne omhandle de utvalgte temaene på en grundig måte. Det kan derfor diskuteres om boken inneholder tilstrekkelig informasjon til å ha eksperter på området som en av hovedmålgruppene. På den annen side er bokens innhold vel komplisert til å egne seg godt for personer uten noen forhåndskunnskap om temaene. Boken er likevel et godt alternativ til både kompliserte vitenskapelige artikler og rapporter som krever betydelig forkunnskap og til populariserte fremstillinger i massemedier.

  Boken inneholder nyttig og interessant informasjon om luftforurensning, kilder til denne, måling og nivåer av luftforurensning og menneskers eksponering for den. Disse kapitlene inkluderer et stort antall instruktive figurer og tabeller som letter lesingen. Kapitlet om helseeffekter oppsummerer dagens viten på en balansert og velformulert måte. Det blir tatt nødvendige forbehold i konklusjonene. Boken gir i tillegg leseren et innblikk i metodologiske utfordringer og begrensninger og peker på en rekke områder hvor det er behov for å videreutvikle dagens kunnskap.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media