Finansiering av legemiddelbruk

Erik A. Stene Om forfatteren
Artikkel

Puig-Junoy, Jaume

The public financing of pharmaceuticals

An economic approach. 255 s, tab, ill. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005. Pris USD 110

ISBN 1-84542-088-8

Denne omfattende artikkelsamlingen tar sikte på å gi en helhetlig tilnærming til og drøfting av økonomiske problemstillinger knyttet til offentlig finansiering av legemidler, herunder effektivitets- og likhetsaspekter og dertil tilhørende politikkimplikasjoner.

Alle artikkelforfatterne er spanske, og boken er opprinnelig utgitt på spansk i 2002. Boken henvender seg primært til akademia, beslutningstakere innen myndigheter og forsikringsselskaper og legemiddelindustri med interesse for problemstillinger knyttet til offentlig finansiering av legemidler.

I første del av artikkelsamlingen tas det opp problemstillinger knyttet til regulering og konkurranse i legemiddelsektoren i makroforstand, herunder innovasjonstakt og prisnivå på legemidler. I andre del fokuseres det på bruken av og effektiviteten til de oftest brukte virkemidlene ulike nasjonale finansieringsansvarlige bruker for å regulere legemiddelutgiftene, både på tilbuds- og etterspørselssiden. I tredje del ses det på situasjonen i Spania hva angår legemiddelutgifter nå og i fremtiden.

Artikkelsamlingen er bredt anlagt, og mange av de relevante problemstillingene som gjelder finansiering av legemidler også i Norge, berøres. Innen dette feltet foregår det imidlertid en rivende utvikling, og beskrivelsene av gjeldende situasjon i mange av landene er derfor ikke oppdatert.

Siden den er skrevet for det spanske markedet og mange av resonnementene preges av den spanske situasjonen, er verdien av å lese boken kanskje størst for dem som har konkret interesse for spansk marked.

Enkelte av artiklene fremstår som tyngre å lese enn andre. Det er også en viss overlapping mellom artiklene, men dette er vanskelig å unngå i en artikkelsamling.

Mange interessante problemstillinger tas opp, som for eksempel Ramsey-prising (ulik pris i ulike markeder avhengig av etterspørselselastisiteten kan gi større samfunnsmessig overskudd), likhetsprising (prinsipp lansert av WHO, som innebærer at de ulike nasjonene bidrar til å dekke de faste utviklingskostnadene proporsjonalt med en velstandsindikator, slik at rike land betaler mer enn fattige land), behovet for prisregulering i delmarkeder med effektiv konkurranse, offentlig finansiering av den forskning og utvikling som industrien i dag bedriver samt at samfunnet/myndighetene kjøper ut verdien av patentene fra legemiddelfirmaene etter at forskningen er ferdigstilt og legemidlet lansert. De to sistnevnte tiltak med utgangspunkt i at prisen skal bringes ned mot den marginale kostnaden knyttet til produksjon, er i virkeligheten kanskje mest av teoretisk interesse.

Artikkelsamlingen gir alt i alt en grei oppsummering av karakteristika ved legemiddelmarkedet og legemidler. Den bringer kanskje ikke så mye nytt for dem som er orientert innen dette feltet, og den har visse svakheter. Men for dem som ønsker å sette seg inn i dette området, kan kanskje de mer teoretisk anlagte delene av artikkelsamlingen være verdt å lese.

Anbefalte artikler