Europeisk folkehelsearbeid anno 2004

John Gunnar Mæland Om forfatteren
Artikkel

Tellnes, Gunnar

Urbanisation and health

New challenges in health promotion and prevention. 368 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2005. Pris NOK 329

ISBN 82-7477-208-3

Boken baserer seg på innlegg og foredrag ved den 12. europeiske folkehelsekonferansen (EUPHA) som ble holdt i Oslo 6.–9. oktober 2004. Den inneholder 31 artikler som favner vidt når det gjelder aktuelle folkehelseproblemer i Europa. Bokens tittel er nok misledende, selv om den er identisk med konferansens erklærte tema: bare fire av kapitlene tar opp urbanisering og helse som tema. Dette er gjerne symptomatisk for slike årlige folkehelsekonferanser: bredden går på bekostning av fordypning og konsentrasjon.

Når dette er sagt, inneholder boken mange gode presentasjoner som fortjener å få et lengre liv enn talte ord og flyktige powerpointpresentasjoner i en urolig foredragssal. Det er meget fortjenstfullt av konferansens president og arrangører å ta det tunge ekstraarbeidet som ligger i å samle inn og redigere muntlige innlegg til boklig format. Boken er sendt konferansedeltakerne og vil forhåpentligvis få en langt videre lesekrets.

Selv hadde jeg spesiell glede av å lese Gro Harlem Brundtlands poengterte åpningsforedrag om folkehelsearbeid i en globalisert verden, hvor hun argumenterer for å utvikle felles strategier gjennom Verdens helseorganisasjon for å møte kjente og nye folkehelsetrusler. Håndteringen av SARS-epidemien ble en suksesshistorie for WHO, likeså konvensjonen om tobakkskontroll som 192 medlemsland sluttet seg til i 2003.

Også Johannes Siegerists foredrag om sosiale helseulikheter i Europa var verdt et gjensyn. Siegerist gjør her et forsøk på å forklare hvordan slike likheter oppstår og å foreslå tiltak for å motvirke dem, da særlig tiltak for underprivilegerte barn og tiltak rettet mot organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Et tredje vektig bidrag er Richard Horst Noacks diskusjon av hva moderne folkehelsearbeid bør omfatte (kapittel 11). Han hevder at dagens folkehelsearbeid mangler retning, tilstrekkelig kapasitet og en støttende infrastruktur. Like nødvendig er en mer inngående analyse av forholdet mellom mer snevre sykdomsforebyggende strategier og bredere helsefremmende arbeid. Noack argumenterer for å arbeide for en salutogen kultur, hvor enkeltmennesker gis anledning til å utvikle sitt helsepotensial.

Andre kapitler tar opp livsstil og helse, infeksjonsforebyggende arbeid, skadeforebygging, musikk og helse, genetisk epidemiologi, sykefravær og uførepensjonering. Boken avsluttes med et EUPHA-dokument, Ten statements on the future of public health in Europe, samt andre oppsummeringer av europeisk samarbeid innen folkehelsearbeidet.

Boken er innbundet, med god layout, en rekke figurer og tabeller og et omfattende saksregister. Igjen all ære til redaktør og medarbeidere!

Anbefalte artikler