Pasienttilfredshet med to typer blærekatetre

Oversiktsartikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn

  Bakgrunn

  . Blæretømming med kateter medfører et visst ubehag for pasienten. Denne studien ble utført for å sammenlikne den pasientopplevde graden av ubehag ved to vanlig brukte hydrofile engangskatetre.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  . I alt 196 kvinner som skulle engangskateteriseres som ledd i utredning hos uroterapeut, ble randomisert til kateterisering med enten et Lofric (n = 102) eller et SpeediCath (n = 94) kateter. Begge er hydrofile lavfriksjonskatetre. Kvinnene angav grad av ubehag på en 10 cm lang visuell analog skala der 0 betyr intet ubehag.

  Resultater og fortolkning.

  Resultater og fortolkning.

  Det var ingen forskjell i grad av pasientopplevd ubehag mellom de to katetrene. Graden av angitt ubehag var liten, med median skåre i begge grupper på 0,75 cm på skalaen. Halvparten av pasientene angav at kateteriseringen ikke medførte noe ubehag.

  Abstract

  Background.

  The insertion of a urinary catheter may cause some discomfort or pain. This study was done in order to compare patient-perceived discomfort with two commonly used coated urinary catheters for in-out catheterisation.

  Material and methods.

  A total of 196 women were randomised to be catheterised with one of two coated, hydrophilic catheters, either a Lofric or a SpeediCath catheter. Degree of discomfort was recorded on a 10 cm visual analogue scale.

  Results and interpretation.

  There was no difference in patient-perceived discomfort between the two catheters. The degree of discomfort was small with both catheters, with a median score of only 0.75 cm on the scale.

  Artikkel

  Sterile engangskatetre brukes til tømming av urinblæren. I Norge selges årlig minst sju millioner sterile engangskatetre av forskjellig fabrikat. For tiden er lavfriksjonskatetre markedsledende. De har et hydrofilt belegg som gir svært lav overflatefriksjon når det vætes med vann. Dermed traumatiseres urethraslimhinnen lite, og disse katetrene er assosiert med lavere risiko for hematuri, bakteriuri og urethtrastriktur enn andre katetre (1, 2). Trolig gir de også mindre ubehag for pasienten. En rekke lavfriksjonskatetre er kommersielt tilgjengelige. Som gruppe er de mer like enn forskjellige (1), men noen er glattere enn andre (3).

  Kateterisering medfører et visst ubehag for pasienten. Studien ble gjennomført for å sammenlikne to hyppig brukte lavfriksjonskatetre av forskjellig fabrikat med henblikk på å påvise eventuell forskjell i pasientopplevd ubehag.

  Materiale og metode

  Materiale og metode

  Kvinner som kom til uroterapeut ved urogynekologisk poliklinikk og som skulle kateteriseres som ledd i utredningen, ble inkludert fortløpende i perioden august 2003 til desember 2004 etter å ha gitt informert samtykke. Studien var godkjent av Regional forskningsetisk komité. Det ble benyttet sterile engangskatetre av typen SpeediCath (Coloplast, Etterstad) eller Lofric (AstraTech, Lørenskog). Kateteriseringen ble utført av erfaren uroterapeut. Lofric-kateteret må fuktes i vann før bruk. Til intermitterende selvkateterisering brukes da rent vann fra springen og i institusjoner brukes helst sterilt vann. SpeediCath-kateteret leveres pakket i saltvann og er klart til bruk. Blinding var ikke mulig pga. denne forskjellen mellom katetrene.

  Styrkeberegning hadde vist at det ville kreve 174 deltakere i tosidig test for å påvise en forskjell på 1 cm på en 10 cm lang visuell analog skala med 90 % styrke og 5 % signifikansnivå. I alt 196 kvinner med medianalder 54 år (spredning 28 – 84), ble inkludert, fordelt på 102 med Lofric og 94 med SpeediCath. Det var ingen aldersforskjell mellom gruppene. Randomisering ble gjort ved at pasientene trakk en lukket konvolutt med registreringsskjema der det var krysset av for katetertype. Rett etter undersøkelsen markerte pasientene grad av ubehag på skalaen med gradering fra «ikke noe ubehag» (et smilende ansikt, 0 cm) til «verst tenkelige smerte» (et gråtende ansikt, 10 cm). De som angav noe annet enn 0 på skalaen, ble bedt om å beskrive ubehaget med egne ord samt å angi når i prosedyren det oppstod. Videre noterte uroterapeutene om prosedyren var teknisk vanskelig ved å sette et merke på en tallskala fra 0 (ukomplisert) til 10 (svært vanskelig). Dette ble påvirket av om det f.eks. var vanskelig å finne meatus, uvanlig vinkel på urethra eller at prosedyren tok lang tid. Årsaken til undersøkelsen, menopausestatus og hyppighet av urinveisinfeksjoner ble også registrert.

  Resultater

  Resultater

  Uroterapeutene vurderte begge katetrene som like enkle å bruke, men at SpeediCath var noe raskere å klargjøre. I alt 98 pasienter (50 %) sa at kateteriseringen ikke medførte noe ubehag, mens 98 angav ubehag av forskjellig slag og grad. Det var ingen forskjell i pasientkomfort mellom de to katetertypene; median skåre for begge var 0,75 cm (SD 1,80 for Lofric og 1,77 for SpeediCath, p = 0,84) Dette er også i samsvar med uroterapeutenes inntrykk. I de 25 tilfellene uroterapeutene karakteriserte prosedyren som teknisk vanskelig, opplevde pasientene bare litt høyere ubehag, med median skåre på 1,0 cm (SD henholdsvis 1,91 og 2,14, p = 0,95) uten forskjell mellom katetertypene. Figur 1 viser pasientenes beskrivelse av ubehaget de opplevde. Vanligst var svie (13 %) eller at de «kjente noe» (18 %). Tidspunkt for ubehaget var i hovedsak ved innsetting. 63 (32 %) hadde krysset av for ubehag da, mot 24 (12 %) da kateteret var i ro og bare 4 (2 %) ved uttrekking. Alder og menopausestatus hadde ingen signifikant betydning.

  Diskusjon

  Diskusjon

  Andre publiserte undersøkelser om intermitterende kateterisering er utført hos pasienter som driver selvkateterisering over tid og viser at metoden er godt akseptert og medfører relativt lite ubehag (4). Få publiserte studier sammenlikner forskjellige katetertyper direkte, og de fleste gjelder menn eller barn og sammenlikner standardkateter av plast med et hydrofilt kateter.

  I kun fem artikler med i alt 149 pasienter sammenliknes hydrofile katetre med hverandre, hvorav kun én rapporterer direkte om grad av ubehag (3). I den studien ble fire hydrofile katetre sammenliknet hos 61 menn, og Lofric og EasiCath var likeverdige med hverandre og klart bedre enn de to andre katetrene i studien. EasiCath er forløperen til SpeediCath som ble undersøkt i vår studie. EasiCath må fuktes på samme måte som Lofric, mens SpeediCath er ferdig fuktet. For øvrig er overflaten identisk på EasiCath og SpeediCath. I de andre studiene var også Lofric og EasiCath/SpeediCath likeverdige, mens SpeediCath var litt raskere og enklere i bruk pga. ferdigfuktingen (5) – (8). Dette gjelder også for den eneste studien som sammenlikner Lofric og SpeediCath direkte (7).

  I vår studie ble alle kateteriseringene utført av to erfarne uroterapeuter som del av deres vanlige arbeid ved gynekologisk poliklinikk. Situasjonen ved hver kateterisering var lik, med kvinnelig uroterapeut og samme prosedyre hver gang. Standardisering av undersøkelsessituasjonen sikrer jevne resultater. Mange av kvinnene i vår undersøkelse hadde aldri tidligere blitt kateterisert. Grad av opplevd ubehag kan tenkes å være høyest første gang pga. angst og ukjent situasjon, men dette er likt for de to katetertypene og har neppe påvirket resultatene skjevt, men kan bety noe for skåring av ubehag. Uroterapeutene vurderte begge katetrene som like enkle i bruk, slik at det ikke var noen forskjell i tekniske problemer som kunne gi en systematisk feil.

  Det var i hovedsak innsettingen av kateteret pasientene opplevde som ubehagelig. 32 % angav ubehag da, mens 68 % ikke gjorde det. Begge katetertyper oppnådde median skåre på 0,75 cm, som er å regne som knapt følbart ubehag. Med andre ord tolereres begge katetertypene meget godt. I de tilfellene uroterapeutene noterte prosedyren som teknisk vanskelig, opplevde pasientene bare litt høyere ubehag, med median skåre på 1,0 cm for begge katetertypene.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Studien viser ingen forskjell i pasientopplevd ubehag mellom Lofric og SpeediCath engangskatetre, og ubehaget var lite med begge katetrene. Uroterapeutene vurderte også pasientenes smertereaksjon som lik og videre at det ikke var noen vesentlig forskjell mellom katetrene i bruk ved gynekologisk poliklinikk.

  Manuskriptet ble godkjent 14.10. 2005.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media