Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Stort potensial for kreftforebygging

Ved å påvirke atferd og miljø kan en vesentlig del av dødfall som skyldes kreft, forebygges. Dette er konklusjonen i en rapport om effekten av forebyggende tiltak mot risikofaktorer for kreft. Rapporten er nylig publisert i The Lancet (1).

Forskerne analyserte data om ni kjente risikofaktorer og relativ risiko for 12 ulike krefttyper i forhold til alder, kjønn og geografisk region. Av de mer enn sju millioner dødsfall på verdensbasis som skyldes kreft i 2001, var om lag 2,43 millioner (35 %) knyttet til ni påvirkbare risikofakter. Av disse var 0,76 millioner dødsfall i høyinntektsland og 1,67 millioner i land med lav eller middels inntekt. I den siste gruppen hadde Europa og Sentral-Asia den høyeste andelen kreftdødsfall knyttet til de ni risikofaktorene. Røyking, alkoholbruk og lavt inntak av frukt og grønnsaker var de viktigste enkeltfaktorene for kreft, både på verdensbasis, i lavinntektsland og i land med middels inntekt. I høyinntekstland var røyking, alkolholbruk og overvekt viktigste årsaker til kreft. Genital smitte med humant papillomavirus (HPV) var den viktigste risikofaktor for cervikalcancer blant kvinner i lavinntekts- og middelsinntektsland.

Forfatterne etterlyser mer vekt på forebyggende tiltak mot kreft, både hva gjelder livsstil og miljø, ettersom fremskritt innen kreftbehandling og kreftscreening har vist seg å ha mindre effekt på mortalitet enn det tiltak mot andre kroniske sykdommer har hatt.

Anbefalte artikler