()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Interkommunal legevakt

  Interkommunal legevakt

  Sentralstyret sluttet seg til et policynotat om interkommunal legevakt. Dette er et tema hvor Legeforeningen tidligere har markert sitt helsepolitiske ståsted. Hensikten med å utforme policynotater er å ha korte og lett tilgjengelige dokumenter til bruk overfor politiske miljøer, media, etc., på områder som har politisk aktualitet.

  Revisjon av Blåreseptforskriften

  Revisjon av Blåreseptforskriften

  Legeforeningen har fra Statens legemiddelverk mottatt invitasjon til å delta med to representanter i prosjektet «Blåreven – revisjon av Blåreseptforskriften». Legeforeningen anser at revisjon av blåreseptforskriften er en viktig sak, og vil delta med to representanter i prosjektets referansegruppe. Presidenten gis fullmakt til å oppnevne representanter etter forslag fra Overlegeforeningen og Alment praktiserende lægers forening (Aplf).

  Budsjett for regionsutvalgene 2006

  Budsjett for regionsutvalgene 2006

  Fire av fem regionsutvalg hadde i 2005 et lavt forbruk sammenliknet med 2004. Sentralstyret fordeler kr 700 000 som følger: Regionsutvalg Øst: kr 140 000, Regionsutvalg Sør kr 105 000, Regionsutvalg Vest kr 120 000, Regionsutvalg Midt-Norge kr 105 000 og Regionsutvalg Nord kr 255 000.

  75 000 kroner som ble forutsatt fordelt regionsutvalgene i Landsstyrets budsjettvedtak, knyttes til oppfølging og støtte i form av fellessamlinger, seminar og tilsvarende aktiviteter for regionsutvalgene.

  Budsjett for utdanningsfond I

  Budsjett for utdanningsfond I

  Sentralstyret godkjente forslag til budsjett for utdanningsfond I for 2006. Budsjettet foreslås gjort opp med et overskudd på kroner 432 000 og med et uttak på kroner 52 393 000.

  Søknad om permisjon

  Søknad om permisjon

  Hilde Engjom innvilges permisjon fra vervet som sentralstyremedlem i sju måneder fra 1.2. 2006 på grunn av omsorgsoppgaver. Gunnar Skipenes innkalles til sentralstyret for perioden 1.2. – 31.8. 2006. Han vil i denne perioden også være medlem av landsstyret. Vedtaket gjøres med bakgrunn i at lovene ikke regulerer innkalling av varamedlem ved langvarig forfall blant sentralstyrets medlemmer.

  Nye spesialitetskomiteer

  Nye spesialitetskomiteer

  Sentralstyret har i samsvar med innkomne forslag oppnevnt nye medlemmer av spesialitetskomiteene for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2009. Sekretariatet gis fullmakt til å supplere komiteene der det mangler forslag til nye medlemmer. Spesialitetskomiteene finner du under www.legeforeningen.no, menyvalg spesialiteter.

  Vil fremme inkludering i arbeidslivet

  Vil fremme inkludering i arbeidslivet

  Under Legeforeningens landsstyremøte i mai 2005 fremsatte Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) ved Ørn Terje Foss forslag om at Legeforeningen skulle arbeide for å fremme inkludering i arbeidslivet, blant annet ved å innføre takster i normaltariffen som kan styrke samarbeidet mellom fastlege og bedriftslege. Forslaget ble vedtatt oversendt sentralstyret.

  Sentralstyret ser på samarbeidet mellom allmennlegen og bedriftslegen som meget viktig for å lykkes med måloppnåelsen innenfor IA-arbeidet. Det konstateres at krav om å honorere tidsbruk for denne type arbeid ble avvist i normaltarifforhandlingene i 2003 og 2004. Sentralstyret mener imidlertid at man fortsatt må arbeide for å få til en ordning som gjør at tidsbruk til denne type samarbeid blir honorert. Legeforeningen vil gjennom dialog og forhandlinger fortsatt arbeide for innføringer av takster for legers sykefraværsarbeid med særlig vekt på samarbeidet mellom fastlegen og arbeidsgiver/bedriftslege for å styrke IA-arbeidet.

  Nasjonalt system for elektroniske resepter

  Nasjonalt system for elektroniske resepter

  Sosial- og helsedirektoratets eReseptprosjekt (nasjonalt system for elektroniske resepter) så ut til å kunne medføre betydelig merarbeid og tungvinte løsninger for rekvirent og pasient. Leger som var engasjert i eReseptprosjektet hadde anmodet Legeforeningen om å påta seg oppgaver og ansvar i gjennomføringen av et av prosjektets delprosjekter.

  Legeforeningen anser at deltakelse i delprosjekt rekvirent i eReseptprosjektet er en naturlig videreføring og oppfølging av Legeforeningens engasjement i ELIN-prosjektet. På vegne av foreningen oppnevnes Tom Christensen, Gaute Munkebye, Arild Faxvaag, Anders Grimsmo og Kjell Maartmann-Moe som representanter i prosjektet. Presidenten gis fullmakt til ev. å oppnevne ytterligere ressurspersoner til prosjektet etter forslag fra sekretariatet. Det forutsettes at alle kostnader forbundet med deltakelse i prosjektet dekkes av prosjekteier

  Referat fra sentralstyret

  Referat fra sentralstyret

  Du finner referat fra sentralstyremøtene i fulltekst på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56393

  Prinsipp- og arbeidsprogrammet 2005 – 07

  Prinsipp- og arbeidsprogrammet 2005 – 07

  Sentralstyret har vedtatt å opprette en prosjektgruppe som skal ha som formål å gjennomgå og vurdere organiseringen av Legeforeningens tillitsvalgtapparat på de enkelte arbeidssteder innenfor ulike tariffområder og rapporteringsrutiner ved valg av tillitsvalgte. Prosjektgruppen bes komme med forslag til fremtidige løsninger, og skal presentere resultatet av sitt arbeid i en prosjektrapport.

  Prosjektgruppen settes sammen med en representant fra hver av yrkesforeningene og ansatte i sekretariatet og Ylfs kontor. Generalsekretæren utpeker prosjektleder. Det bevilges kr 110 500 til utgifter i forbindelse med prosjektgruppen. I tillegg dekkes eventuelt frikjøp av tillitsvalgte som ikke får fri fra arbeid etter hovedavtalens bestemmelser, begrenset oppad til kr 70 000.

  Lokalsykehusenes fremtidige rolle

  Lokalsykehusenes fremtidige rolle

  Lokalsykehusenes plass i spesialisthelsetjenesten er et sentralt helsepolitisk spørsmål som berører flere av Legeforeningens underforeninger. Som ledd i politikkutviklingen på området nedsatte sentralstyret 27.6. 2005 en arbeidsgruppe for å utrede lokalsykehusenes fremtidige rolle. Rapporten fra gruppen forelå 28.11. 2005.

  Arbeidsgruppen mener at Legeforeningen må ha et særskilt ansvar i å få debatten om lokalsykehusene dreid fra hvilke funksjoner som må ligge i hvilke hus, til hvilke behandlingskjeder som må være etablert for å sikre befolkningen lik tilgang til helsehjelp. Arbeidsgruppens rapport sendes på bred høring til aktuelle organisasjonsledd i Legeforeningen. Temaet drøftes også på Legeforeningens lederseminar i mars 2006, før sentralstyret konkluderer i saken. Arbeidsgruppens rapport er et godt utgangspunkt for utforming av Legeforeningens syn på lokalsykehusenes fremtidige rolle.

  Deltakelse i arbeidsgruppe

  Deltakelse i arbeidsgruppe

  Marte Walstad oppnevnes som deltaker i en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet om styrking av rett til helsehjelp i spesialisttjenesten for barn og unge med psykiske lidelser og unge rusmiddelbrukere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media