Utdanning av kirurger for en ny tid

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Cossart, Linda de

Fish, Della

Cultivating a thinking surgeon

New perspectives on clinical teaching, learning and assessment

274 s, tab, ill. Shrewbury: TFM Publishing, 2005. Pris USD 41

ISBN 1-903378-26 - 5

Tittelen på boken kan ved første øyekast virke ambisiøs. Temaet er både velkjent og viktig; det dreier seg om utdanning – utdanning av kirurger for en ny tid. Begge forfatterne har solid klinisk kompetanse og erfaring, og i tillegg har de gjennom flere år engasjert seg i utdanningsspørsmål. Forfatterne har sin bakgrunn i solid britisk tradisjon. Av nye elementer det bristiske utdanningssystemet må forholde seg til, er bl.a. de nye arbeidstidsbestemmelser for underordnede leger som gjelder innen EU. Dette krever åpenbart strukturendringer for den kirurgiske utdanningen om definerte mål for utdanningen skal nås.

Boken er delt i to hoveddeler, hvor første del består av seks kapitler som omhandler mer generelle begreper; bl.a. betydningen av klinisk praksis under utdanningen, verdigrunnlaget for faget, betydningen av å definere mål for utdanningen, verdien av faglig refleksjon i en utdanningsprosess. I den siste halvdelen er det i fem ulike kapitler mer om konkrete sider og situasjoner der undervisning, læring og evaluering av kunnskaper og ferdigheter under den kirurgiske utdanningsprosessen drøftes.

Forfatterne understreker at boken er ment som et praktisk hjelpemiddel for alle som er opptatt av kirurgiutdanningen. Boken inneholder et vell av tanker, tabeller, men også en del figurer som kan bidra til at vi blir oss mer bevisst viktige elementer, og kanskje ser nye muligheter, i en utdanningssammenheng. På den annen side, det ble en tung ferd å skulle komme seg gjennom en så overlesset og fullpakket bok om dette temaet. Boken egner seg neppe verken som en introduksjon til temaet eller som en bok man leser fra perm til perm. Alle som har ansvar for, og er involvert i utdanning av kirurger, vil nok finne nyttige poenger og sikkert også enkelte klargjørende tabeller og figurer som kan stimulere både pedagogiske og praktiske sider ved den kirurgiske spesialistutdanningen i egen avdeling. Men stoffet er i seg selv ikke så lett tilgjengelig, og layout er ikke direkte spennende.

Boken kommer som paperback og er trykt på solid papir. En god indeks og en tilsynelatende oppdatert referanseliste gjør boken egnet også for korte konsultasjoner. I dette ligger kanskje en mulighet om man ønsker å bedrive kulturarbeid av og for kirurger; små og gjentatte svelgbare doser av stimulerende «sannheter og synspunkter» – og en vakker dag kommer kanskje erkjennelsen sigende innover enkelte unge utdanningskandidater: Kirurgifaget er så fantastisk nettopp fordi det dreier seg om så mye mer enn kun å operere…

Anbefalte artikler