En kort og praktisk innføring i etikk

Reidar Pedersen Om forfatteren
Artikkel

Kversøy, Kjartan Skogly

Etikk – en praktisk vinkling

Ulike perspektiver på det etiske landskapet. 122 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 239

ISBN 82- 450- 0334- 4

Her presenteres ni ulike etiske perspektiver i løpet av ca. 100 lettleste sider. De forskjellige perspektivene gir leseren innblikk i sentrale verktøy for analyse og refleksjon som kan brukes til å håndtere ulike etiske utfordringer. En relativt stor del av boken er viet til å vise de ulike perspektivenes styrker og svakheter gjennom drøftinger av ulike eksempler som de fleste kan kjenne seg igjen i. Boken har også fått plass til en innledende del om hva etikk er og en avsluttende del om hvordan vi kan jobbe individuelt og i grupper for å utvikle vår etiske refleksjon.

Forfatter er filosof og pedagog Kjartan Skogly Kversøy. Kversøy har skrevet en lettlest, udogmatisk og kort bok som burde kunne leses av alle som ønsker å få et raskt overblikk over det etiske landskapet. De fleste bøker om etikk og filosofi er betydelig lengre og tyngre å lese enn denne, selv om det i de senere år har kommet en mengde innføringsbøker i etikk, også på norsk.

Til tross for at boken er relativt kort, favner den vidt. Både mer tradisjonelle etiske tilnærminger som pliketikk, dydsetikk og nytteetikk samt nyere perspektiver som omsorgsetikk, diskursetikk, makt, fortolkning og vaner omtales. De fleste vil trolig kunne finne tips til fordypning i bokens anbefalte referanser.

Noen steder blir boken vel kortfattet, for eksempel om kasuistikk. Det kan også hevdes at noen av eksemplene ikke er de best egnede til å få frem forfatterens poenger og at kapitlenes lettfattelige struktur kunne vært enda mer gjennomført. Kapitlet om treningsopplegg for etisk refleksjon kunne med fordel ha nevnt at mange arbeidsplasser og institusjoner de siste årene har utviklet formelle fora for strukturerte etiske drøftinger, for eksempel profesjonsetiske råd, regionale forskningsetiske komiteer og kliniske etikkomiteer. I dette feltet finnes det også etter hvert en del litteratur om hvordan etikken kan omsettes i praksis. Gruppediskusjoner ved hjelp av ulike etiske perspektiver er selve bærebjelken i dette arbeidet.

Denne boken viser at etikk ikke trenger å være komplisert eller høytsvevende verken i formelle eller uformelle fora. Boken serverer kortfattede og forståelige poenger fra etikkens historie og samtid, som trolig kan inspirere både individer og grupper til å reflektere over det vi gjør og ikke gjør.

Anbefalte artikler