Protein som beskytter tarmen mot stråleskade

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Et endogent protein ser ut til å beskytte mot strålingsindusert enteritt i bakteriefri musetarm.

Mange kreftpasienter som får stråling mot bekkenet utvikler større eller mindre grad av strålingsindusert enteritt. Det har lenge vært kjent at tarmfloraen sannsynligvis er med på å øke risiko for tarmtoksisitet.

I en studie fra USA vises det nå at mus med bakteriefrie tarm er resistent mot strålingsindusert enteritt og har færre apoptotiske endotelceller i tarmen enn mus med normal tarmflora (1). Studien viste også at i bakteriefri musetarm øker ekspresjonen av proteinet fiaf. Dataene indikerer at proteinet beskytter tarmendotelet mot apoptose ved stråling.

– Terapeutisk stråling, altså bruk av høgenergetiske strålekvalitetar på levande vev, har som føremål å lage irreversible DNA-skadar i raskt delande tumorceller for å destruere desse, sier førsteamanuensis Anne Hansen Ree ved Onkologisk klinikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– I moderne stråleterapi nyttar vi strålebiologiske strategiar som fraksjonering av den totale stråledosen som er nødvendig for å oppnå tumorkontroll og medikamentell manipulering av tumorcellenes respons på DNA-skade. Stråletekniske åtgjerder som databasert behandlingsplanlegging og intensitetsmodulert applikasjon av stråleenergien for å oppnå spesifikt drap av tumorcellene og samtidig halde biverknader frå normalvevet innanfor klinisk akseptabelt nivå blir òg nytta.

Likevel er det ikkje til å unngå at også raskt delande tarmepitel blir påført cellulær DNA-skade ved kurativt retta strålebehandling av bekkensvulstar. Akutt strålingsindusert enteritt kan hos mange pasientar bli ei ressurskrevjande pleie- og behandlingsutfordring. Det er avgjerande å forstå molekylærbiologiske mekanismar bak tilstanden, til dømes fråvere av den angiogeneseassosierte faktoren fiaf, for å kunne målrette profylakse og behandling, sier Ree.

Anbefalte artikler