Høy kostnadseffektivitet til høy pris

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Seks av åtte randomiserte studier viste en bedring i kvalitetsjusterte leveår hos pasienter som fikk implanterbare kardioverterdefibrillatorer, men kostnaden er høy.

Forebyggende innleggelse av kardioverterdefibrillator (ICD) øker overlevelsen ved alvorlige ventrikkelarytmier, men ikke like etter et hjerteinfarkt (1).

Amerikanske forskere har utviklet en såkalt Markov-modell for å studere kostnad, livskvalitet, overlevelse og gradvis økt kostnadseffektivitet av forebyggende implantasjon av kardioverterdefibrillator (2). Analysen omfattet åtte kontrollerte studier med henblikk på overlevelse blant pasienter med økt risiko for plutselig venstre ventrikkel-død, men uten tidligere livstruende arytmi. Effektiviteten ble bedømt ut fra en reduksjon i relativ dødsrisiko i hver av studiene.

To studier fant ingen klinisk effekt og intervensjonen var både dyrere og mindre effektiv enn for kontrollpersonene. Resten gav et fremskrevet tillegg på 1,01 – 2,99 kvalitetsjusterte leveår. Ekstrakostnaden for observert livsforlengelse var 450 000 – 650 000 kroner tilsvarende en basiskostnad på 220 000 – 455 000 kroner per kvalitetsjustert leveår.

Mye av variasjonen i kostnadene kan skyldes ulike studiepopulasjoner. Derfor ble ikke data fra enkeltstudiene slått sammen, men presentert hver for seg. Summarisk bruk av data kan ha ført til at fremskrivningene ikke stemte med mer detaljerte økonomiske vurderinger foretatt i hver enkelt studie.

Dersom gevinsten er minst sju vunne leveår, koster kardioverterdefibrillator mindre enn 650 000 kroner for hvert kvalitetsjusterte leveår i studier med påvist redusert risiko for død. Lengre oppfølgingstid vil neppe redusere kostnaden vesentlig.

– Dette er klart høyere beløp enn det er vanlig å regne med i Norge, sier professor Jon Magnussen ved Det medisinske fakultet, NTNU.

Anbefalte artikler