Antall dødsfall som skyldes røyking går ned

Kommentar
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fra 1994 til 2001 har antall dødsfall som skyldes røyking, gått ned med omkring 15 %.

  I 1991 publiserte undertegnede en beregning av antall dødsfall i Norge som skyldtes røyking (1). I beregningen var både dagligrøykere og tidligere røykere tatt med, mens av-og-til-røykere ikke var inkludert. For de tre årene 1987, 1988 og 1989 var det i gjennomsnitt omkring 7 500 dødsfall i Norge som følge av røyking. I 1988 var andelen røykere blant menn 39,5 % og blant kvinner 34 %. Andelen røykere har nå gått ned, og det er derfor interessant å se hvordan dette har påvirket antallet dødsfall som skyldes røyking.

  I USA har American Cancer Society utført to store undersøkelser som omfatter relativ dødsrisiko for ulike sykdommer, både for røykere og tidligere røykere, sammenliknet med dem som aldri har røykt (2). Den første undersøkelsen, Cancer Prevention Study I (CPS-I), er basert på dødelighet blant personer over 35 år i perioden 1959 – 65. Den andre undersøkelsen, Cancer Prevention Study II (CPS-II), presenterer dødelighet blant personer over 35 år i perioden 1982 – 86. CPS-I-studien omfattet omkring 1 million personer og CPS-II-studien 1,2 millioner.

  Relativ risiko i disse to amerikanske undersøkelsene justert for ulikheter i røykevaner i USA og Norge er benyttet ved beregning av antall dødsfall som skyldes røyking i Norge. Fordi amerikanerne begynte å røyke tidligere enn i Norge, ble gjennomsnittet av de korrigerte dødsrisikoer fra CPS-I- og CPS-II-studiene benyttet i beregningene av antall dødsfall i 1988, mens CPS-II-studien ble tillagt dobbel vekt ved beregningene for 1994 og 2001. Beregningene for 1988 er tidligere beskrevet i detalj (1). Antall røykerelaterte dødsfall er beregnet for de samme sykdomsgrupper som ble benyttet i de amerikanske undersøkelsene. Antall dødsfall i Norge i de ulike sykdomsgrupper er tatt fra Statistisk sentralbyrås publikasjoner over dødsårsaker i Norge (3) og beregnet som et treårs gjennomsnitt, slik at 1988 representerer gjennomsnitt av 1987, 1988 og 1989, 1994 er gjennomsnitt av 1993, 1994 og 1995, og 2001 er gjennomsnitt av 2000, 2001 og 2002.

  Resultatene (tab 1) viser at mens det i antall dødsfall fra 1988 til 1994 er en liten reduksjon blant menn, har det vært en tilsvarende økning blant kvinner, slik at det totale antall dødsfall har holdt seg konstant. Også andelen av dødsfall som skyldes røyking er konstant. For perioden 1994 til 2001 har antall dødsfall som skyldes røyking, gått ned med omkring 1 100, altså en reduksjon på 15 % i løpet av sju år. Reduksjonen for menn er i prosent nesten dobbelt så stor som for kvinner. Reduksjonen er størst for dødsfall som skyldes hjerte- og karsykdommer. Dette er i overensstemmelse med andre undersøkelser som viser at det er risikoen for hjerte- og karsykdom som går raskest ned ved røykeslutt (4). Mens det blant menn er en nedgang i antall dødsfall også av kreft og luftveissykdommer, er det fortsatt en økning i antall kreftdødsfall blant kvinner.

  Tabell 1  

  Antall dødsfall i Norge i 1988, 1994 og 2001 som skyldes sigarettrøyking. Tallene i parentes representerer prosent av det totale antall dødsfall i befolkningen

  Andel røykere (%)

  Dødsårsaker

  Kreft

  Hjerte- og karsykdommer

  Luftveissykdommer

  Totalt

  År

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Antall

  (%)

  Menn

  1988

  39,5

  1 447

  (26,7)

  2 629

  (23,4)

  801

  (39,6)

  4 877

  (20,5)

  1994

  35,4

  1 334

  (23,5)

  2 428

  (24,1)

  880

  (37,8)

  4 643

  (20,1)

  2001

  30,2

  1 265

  (22,2)

  1 890

  (22,2)

  662

  (31,6)

  3 817

  (17,6)

  Kvinner

  1988

  34,0

  460

  (10,0)

  1 547

  (15,2)

  582

  (26,2)

  2 589

  (12,1)

  1994

  32,9

  552

  (11,2)

  1 594

  (16,0)

  690

  (26,1)

  2 836

  (13,1)

  2001

  30,5

  670

  (13,1)

  1 260

  (13,4)

  612

  (25,9)

  2 541

  (11,3)

  Alle

  1988

  36,7

  1 907

  (19,1)

  4 176

  (19,5)

  1 383

  (32,6)

  7 466

  (16,5)

  1994

  34,1

  1 886

  (17,8)

  4 022

  (20,0)

  1 570

  (31,9)

  7 479

  (16,7)

  2001

  30,4

  1 935

  (17,9)

  3 150

  (17,6)

  1 274

  (28,6)

  6 358

  (14,4)

  Selv om noe av nedgangen i antall dødsfall, spesielt når det gjelder hjerte- og karsykdommer, kan forklares med bedre behandling og reduksjon i andre risikofaktorer, kan en betydelig andel tilskrives at folk har sluttet å røyke. Dette fremgår også av at andelen av dødsfall som skyldes røyking, har gått ned. Resultatene kan tyde på at de tobakksforebyggende tiltakene som har vært gjennomført i Norge, har hatt god effekt.

  Manuskriptet ble godkjent 21.10. 2005.

  Oppgitte interessekonflikter: Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media