Fra møtet 11.10. 2005

Artikkel

Evaluering av regionsutvalgene

Sentralstyret har vedtatt endringer i gjennomføringen av evalueringen av regionsutvalgene. Størrelsen på styringsgruppen vil bli redusert, rekkefølgen av de ulike elementene i evalueringen vil bli endret, og det innhentes tjenester fra et eksternt forskningsmiljø for å gjennomføre spørreundersøkelse og intervjuer. Sekretariatet vil organisere og lede prosessen med evalueringen. Dette innebærer å sette sammen en styringsgruppe bestående av Bjørn Halvorsen, en fra sekretariatet og en fra Forskningsinstituttet, å sette sammen en representativ referansegruppe for evalueringen, og å kjøpe tjenester tilsvarende opp til to månedsverk fra eksternt forskningsmiljø for gjennomføring av spørreundersøkelse og intervjuer. Resultatene legges frem i april 2006.

Nye policynotater

Sekretariatet har utarbeidet tre nye policynotater og revidert ett notat. Notatene har følgende tema: Sykehjem og omsorgsboliger er ikke likeverdige omsorgstilbud, Kompetanseutvikling i sykehus gir bedre spesialisthelsetjeneste, Utsatte grupper må skjermes for egenandeler (revidert) og Pulsen opp for bedre helse. Sekretariatet bes om å fortsette å legge frem forslag til policynotater på aktuelle og prinsipielle helsepolitiske saker, og anmodes spesielt om – så snart som mulig – å fremlegge et notat om kompetanseutvikling utenfor sykehus.

Statusrapport 2006

Sentralstyret ble forelagt førsteutkastet til statusrapporten om helsetjenester for ruspasienter, og sluttet seg til hovedlinjene i denne. Rapporten ferdigstilles i februar 2006.

Likestillingskonferanse

Det bevilges inntil kr 135 000 til konferansen Fra mannsbastion til kvinnefront? på Soria Moria 27.4. 2006. Likestillingsutvalget bes vurdere å endre konferansens navn til Legeyrket – fra mannsbastion til kvinnefront?

Konferansen vil ta for seg temaet: Hvordan vil en stigende andel kvinnelige leger påvirke kjønnsfordelingen i spesialitetene samt utøvelsen av de medisinske fagene og helsetjenesten? Konferansens mål er å skape diskusjon om effekter av en ny og endret kjønnsfordeling blant leger, samt øke bevisstgjøring om kjønnsrepresentasjon i spesialitetsstrukturen. Likestillingsutvalget fremholder at konferansen vil være et viktig bidrag til Legeforeningens engasjement i likestillingsspørsmål.

Den europeiske legeforeningen

Den nye presidentperioden i Standing Committee of European Doctors (CPME) starter 1.1. 2006. Legeforeningens delegasjon består av Legeforeningens president Torunn Janbu og sentralstyremedlem Ottar Grimstad. For å påvirke prosessen med å samle de ulike legeorganisasjonene i Europa under en hatt, har sentralstyret tidligere uttrykt ønske om å invitere yrkesforeninger som deltar i aktuelle europeiske sammenslutninger, med i Legeforeningens delegasjon. Yngre legers forening (Ylf), Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk overlegeforening (Of) inviteres til å inngå i Legeforeningens delegasjon med én representant. Foreningene dekker selv kostnadene ved deltakelsen. Generalsekretæren oppnevner rådgivere fra sekretariatet i forhold til de aktuelle saker. Disse fungerer som delegasjonens sekretærer. Generalsekretæren deltar etter behov.

Nye lover for Legeforeningen

Sentralstyret sluttet seg i hovedtrekk til revidert forslag til nye lover for Legeforeningen. Vedtak om å sende forslaget på høring utstår til neste ordinære sentralstyremøte. Sentralstyret legger til grunn at sekretariatet til dette møtet fortsatt kan fremlegge forslag om endringer og ta i mot og bearbeide forslag fra sentralstyrets medlemmer.

Statusrapport for Lånefondet

Sentralstyret vedtok 19.8. 2005 å redusere maksimalt lånebeløp for reetablering av praksis til kr 400 000 fra 1.10. 2005, etter at økningen til kr 1 000 000 i 2005 hadde ført til en kraftig økning i utlånsvolumet første halvår. Rapporten viste at det høye utlånsvolumet var opprettholdt tredje kvartal. Statusrapporten for tredje kvartal tas til etterretning. Lånevilkårene per 1.10. 2005 opprettholdes, og saken vurderes videre i januar eller februar 2006.

Oppnevninger

Rusmiddelpolitisk utvalg

Sentralstyret gjenoppnevner følgende medlemmer av utvalget for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007: Arne Johannesen, leder, Per A. Føyn, Kristin Lazaridis, Guri Spilhaug og Svein Steinert. Utvalgets mandat endres ikke.

Stiftelsen Soria Moria

For perioden 1.1. 2006 til 31.12. 2009 oppnevnes følgende styre for Stiftelsen Soria Moria: Einar Hysing (leder), Lars Eikvar, Bård Lilleeng og Anne Grethe Olsen. Generalsekretæren er medlem (ex officio) av styret i henhold til stiftelsens vedtekter.

Pasientsikkerhetsutvalget

Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg videreføres og medlemmene gjenoppnevnes for perioden 1.1. 2006 til 31.12. 2007. Utvalget består av Espen Huldt-Nystrøm, Overlegeforeningen (Of), leder, Tor Carlsen, Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), Ellen Deilkås, Of, Inger Lise Fjellanger, Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Hans M. Waaler, Alment praktiserende lægers forening (Aplf).Utvalget kan suppleres med en representant etter forslag fra Yngre legers forening (Ylf). Utvalget skal forestå videre bearbeiding av Legeforeningens strateginotat om pasientsikkerhet, bl.a. med utgangspunkt i sentralstyrets kommentarer i møtet. Utvalgets mandat endres ikke.

Kvalitetssikringsfond III

Sentralstyret oppnevnte leder og medlemmer til styringsgruppen for Kvalitetssikringsfond III i sitt møte 5.12. 2003. Oppnevningen var for perioden 1.1. 2004 – 31.12. 2007. Hans Kristian Bakke ble oppnevnt som medlem for presidentperioden. Det var en forutsetning for vedtaket at eventuell ny president ville overta funksjonen fra 1.9. 2005. Torunn Janbu trådte inn som medlem fra dette tidspunkt, og Hans Kristian Bakke trådte samtidig ut. Legeforeningens øvrige medlemmer i styringsgruppen er Terje Vigen (leder) og Sverre Landås.

Utdanningsfond III

Harald Bergan erstatter Fredrik A. S. R. Hanssen som medlem av fondsutvalget for Utdanningsfond III, mens Mette Vesterhus erstatter Ole Jacob Nilsen som vararepresentant. Endringen gjøres med virkning fra 1.1. 2006 og gjelder til 31.12. 2008.

IT-utvalget

Legeforeningen viderefører IT-utvalget som skal være rådgivende for foreningen på IT-området. Yrkesforeningene og Norsk medisinstudentforening tilskrives og anmodes om å foreslå representanter til nytt IT-utvalg, som gis samme mandat som det tidligere utvalg. Sentralstyret legger til grunn at organisasjonsleddene ved forslag til nye medlemmer legger vekt på at begge kjønn skal være representert i utvalget og anmoder om at det fra hver av foreningene foreslås både en kvinne og en mann. Presidenten gis fullmakt til å foreta oppnevningen på grunnlag av forslagene fra foreningene.

Referat fra sentralstyremøtene finner du i fulltekst på www.legeforeningen.no/index.gan?id=86648

Anbefalte artikler