Smerte i flerfaglige perspektiv

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Carr, Daniel B.

Loeser, John D.

Morris, David B.

Narrative, pain and suffering

364 s, ill. Seattle, WA: IASP Press, 2005. Pris USD 89

ISBN 0-931092-57-4

Narrative, pain and suffering er en bok som belyser smerte med ulike tilnærmingsmåter. En av de tre redaktørene, Daniel B. Carr, er anestesiolog og smerteforsker. Etter hvert opplevde han et gap mellom den generelle medisinske kunnskapen og møtene med individuelle pasienter og så behovet for en tilnærming som også kunne innramme smertens subjektive, kulturelle og sosiale aspekter. Carr organiserte en konferanse i 2003 som samlet forskere fra USA og Europa med kompetanse innen nevrobiologi, nevrokirurgi, psykologi, fysiologi, sosiologi, antropologi og litteraturvitenskap. Narrative, pain and suffering er et resultat av denne konferansen. I boken belyser 29 bidragsytere smerteproblematikk ut fra eget faglig ståsted.

Boken gir et rikt bilde av den eksisterende kunnskap i feltet, fra studier med bruk av funksjonell MR til antropologiske diskusjoner knyttet til fremstilling av smerte i det offentlige rom. Søkelyset er rettet mer mot grunnleggende problemstillinger enn spesifikke smerte- eller lidelsestilstander. Nevrokirurgen John B. Loeser introduserer en medisinsk modell av smerte som inkorporerer smertesans, smerteopplevelse, lidelse og smerteatferd. Det narrative som har med fortellinger å gjøre, supplerer denne modellen, og en rekke bidragsytere vender tilbake til dette begrepet. Et nøkkelkapittel er Rita Charons A narrative medicine for pain. Noen kapitler har et kommenterende preg, mens andre er rene forskningsrapporter. Enkelte kapitler er direkte oppramsende og vitner lite om egen tankeinnsats. Carr ønsker i avslutningskapitlet å bygge bro mellom humanistiske, samfunnsvitenskapelige og biologiske forståelsesmodeller.

En bok som denne reiser flere spørsmål enn den besvarer. Det er også dens styrke. Boken viser at smerte er et fenomen med mange fasetter og at det er mange gode grunner til at det krever en flerfaglig tilnærming, også innen medisinen. Narrative, pain and suffering er ikke en lærebok i klinisk håndtering av smertepasienter. Boken gir derimot en grunnleggende forståelse og byr på utfordrende tanker for leger som interesserer seg for smerte eller som møter smertepasienter i sitt kliniske virke.

Anbefalte artikler