God orientering om biomedisinsk forskningsetikk

Knut Wester Om forfatteren
Artikkel

Forsman, Birgitta

Etik i biomedicinsk forskning – en orientering

216 s. Lund: Studentlitteratur, 2005. Pris SEK 234

ISBN 91-44-03662-0

Denne orienteringen i forskningsetikk, med hovedvekt på biomedisinsk forskning, er beregnet på alle som kommer i kontakt med biologisk og medisinsk forskning. Dette er altså en ganske vidt definert målgruppe, som spenner fra aktive forskere til politikere og journalister. Dette stiller store krav til fremstillingen. Jeg synes forfatteren, som er dosent i vitenskapsteori, har maktet denne utfordringen på en fin måte, blant annet ved at hun gjennom hele boken belyser prinsipper og problemer med faktiske og tenkte hendelser og situasjoner. Hennes intensjon har vært å peke på forskningsetiske problemer heller enn å komme med løsninger, selv om hun enkelte steder også anviser forslag til løsninger. Fordi den er så generell i sin oppbygning, gjør det ikke så meget at den er skrevet ut fra svenske forhold, for eksempel svensk lovgivning.

Bokens fire første kapitler omtaler mer generelle aspekter ved etikk og moral, forskningsetikk, god forskningsskikk og etiske problemer knyttet til vitenskapelig publisering. De neste kapitlene tar for seg mer spesifikt biomedisinske emner, som forsøk på mennesker og dyr, nye biologiske og medisinske utfordringer, etikkomiteer og til slutt et kapittel om forskeres frihet og ansvar. Boken har også 110 aktuelle referanser og et hendig stikkordregister.

Selv satte jeg kanskje størst pris på det første (og lengste) kapitlet, Etik og moral, vad är det?, som på en enkel måte klargjorde en del forhold som for en ignorant som meg har vært ganske så uklare, for eksempel hva som er forskjellen mellom etikk og moral. Selvsagt visste jeg at dette var to sider av samme sak, men ikke at forholdet mellom disse to begrepene kunne sammenliknes med forholdet mellom grammatikken og det talte språk, eller trafikkreglene og hvordan vi oppfører oss i trafikken for den saks skyld.

Boken er skrevet på svensk. Det gjør den selvsagt litt tyngre å lese, men jeg vil likevel anbefale den til alle som ønsker en mer systematisk gjennomgang av biomedisinsk forskningetikk. Jeg vet ikke i hvilken grad de medisinske fakulteters nye forskerlinjer har et eget pensum i dette temaet (det burde de i alle fall ha). Jeg tror denne boken, med sin lettfattelige og oversiktlige fremstilling, kunne passe til dette formålet.

Anbefalte artikler