Nye signaler i tilleggsproposisjonen

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Arbeids- og sosialdepartementet har snudd på viktige punkter når det gjelder reguleringen av en landsdekkende og permanent ordning for kiropraktorer og manuellterapeuter.

Stortinget har tidligere vedtatt at forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi skal bli permanent og landsomfattende. Ordningen innebærer at bl.a. pasienter med muskel- og skjelettsykdommer kan få trygderefusjon når de blir behandlet av kiropraktor og manuellterapeut uten at det foreligger henvisning fra lege og at disse personellgruppene skal kunne henvise til spesialist.

Som en oppfølging av Stortingets vedtak, la de tidligere statsrådene Ansgar Gabrielsen og Dagfinn Høybråten frem forslag til regulering av forsøksordningen. Her ble det lagt opp til at reguleringen i store trekk skulle videreføres, men med noen unntak. Blant annet ble plikten til å oversende kopi av sykemeldingsattest og å oversende informasjon om utført behandling til fastlegen, foreslått å ikke forskriftfestes.

Legeforeningen har i et høringssvar markert sin motstand mot ordningen. Når Stortinget nå har fattet sitt vedtak, har foreningen argumentert for at rutiner som gir fastlegen tilstrekkelig informasjon om behandling, henvisning og sykemelding må beholdes, slik at fastlegen i større grad står i en posisjon til å sikre et helhetlig og sammenhengende behandlingsopplegg for pasienten.

Legeforeningens innspill synes på visse punkter å være tatt til følge av den nåværende regjeringen. I tilleggsproposisjonen gis det nå nye signaler om hvordan ordningen bør utformes. Plikten til å sende kopi av sykmeldingsattester til legen når de blir utstedt foreslås å forskriftfestes. Det vil også i forskrift bli stilt krav om at informasjon om utført behandling skal sendes fastlegen i god tid før fastlegen skal overta ansvaret for dokumentasjon fra åtte uker.

Jan Emil Kristoffersen, leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf) er svært fornøyd med signalene fra regjeringen hvor man har forsøkt å ivareta fastlegens koordinatorrolle og pasientsikkerhetsperspektivet på en bedre måte.

Les Legeforeningens høringssvar her: www.legeforeningen.no/index.gan?id=86688

Anbefalte artikler