Ny overenskomst for helseforetakene

Anne-Gry Rønning Moe Om forfatteren
Artikkel

Det er nå inngått en ny overenskomst mellom NAVO og Akademikerne Helse for helseforetakene (og de regionale helseforetak).

Overenskomsten er gitt i form av riksmeglingsmannens møtebok i sak 05 – 013, og vi vil her utdype litt hva skissen innebærer. Møteboken er for øvrig lagt ut på Legeforeningens Internett-side www.legeforeningen.no/index.gan?id=85918

Varighet og tidspunkt for lønnstillegg

Overenskomstens varighet er fra 1.1. 2005 til 31.12. 2006. Alle lønnstillegg, endringer mv. skal gjøres gjeldende fra 1.1. 2005. Det er imidlertid åpnet for at partene lokalt har avtalt andre tidspunkter i de allerede inngåtte B-delsoverenskomster med enighet. I så fall skal tidspunktet som er avtalt lokalt, gjelde.

Overenskomstens innhold og struktur

Overenskomsten inneholder fortsatt tre nivåer/deler:

  • Del A1 som gjelder for alle akademikere, og hvor de sosiale bestemmelsene er videreført som tidligere.

  • Del A2 som bare gjelder for Legeforeningens medlemmer, og hvor gjeldende A2 er videreført med noen tilpasninger, og

  • B-delene som gjelder for det enkelte forbund og for det enkelte helseforetak.

Vedrørende A1

Årets overenskomstforhandlingers viktigste tema var de sosiale bestemmelser og hvordan disse skulle reguleres. Det var en stor glede at riksmeglingsmannens møtebok nettopp sikret Akademikerne en videreføring av disse bestemmelsene i overenskomstens del A1. Dette var en viktig seier for Akademikerne. Bestemmelsene vil dermed være sikret inntil partene på nytt møtes ved forhandlingsbordet.

Innholdsmessig er de sosiale bestemmelser videreført uendret, men dessverre er sikringen for ledere og andre som ikke er omfattet av overenskomsten falt ut. Dette beror på en inkurie, men tross ny kontakt med riksmeglingsmannen var det ikke mulig å få rettet dette opp. Dette innebærer at ledere og andre som har sine rettigheter regulert i arbeidsavtalen, må sørge for en henvisning til den til enhver tid gjeldende overenskomst når det gjelder rettigheter under sykdom, svangerskap mv., rett til yrkesskadeforsikring, gruppeliv, pensjon mv.

NAVO har tatt inn en ensidig merknad knyttet til rettigheter til full lønn ved kronisk syke eller funksjonshemmede barn. Denne merknaden står ene og alene for NAVOs oppfatning, noe som også er uttrykkelig presisert av riksmeglingsmannen. Vi er kjent med at det er en tvist mellom NAVO og Sykepleierforbundet om dette spørsmålet, og hvor saken vil bli løst av Arbeidsretten. Akademikerne deler fullt ut Sykepleierforbundets syn i denne saken.

Vedrørende del A2

Gjeldende A2 er videreført, men de punktene som ble avtalt den 12. mai vedrørende arbeidstid er med i protokollen. I tillegg innebar meklingen en ytterligere endring som er relatert til det såkalte «likestillingskravet».

Det er særlig tre viktige endringer i overenskomstens del A2 for legene som er viktig å merke seg:

  1. Det er avtalt partssammensatt arbeid knyttet til arbeidstidsbestemmelsene, og avtalt at man ikke kan tviste disse bestemmelsene i avtaleperioden.

  2. Det er avtalt at ledige vakter lokalt skal beregnes på grunnlag av basislønn.

  3. Leger under spesialisering som har fravær fra arbeidet som følge av svangerskap, fødsel eller adopsjon skal gis et lønnstillegg tilsvarende det kategoriopprykk de ville fått dersom de var i jobb. Tillegget gis som et personlig tillegg. Forutsetningen er dermed at ingen skal tape på å ha fravær som nevnt.

Det foreligger fortsatt uløste tvistesaker knyttet til Legeforeningens A2 og enkelte B-deler. Disse vil bli fulgt opp og vurdert i nær fremtid.

B-deler med enighet

Ved de helseforetakene hvordet forelå enigheter om B-delen, er disse godkjent uten endringer. Tillegg skal utbetales fra 1.1. 2005, med mindre det er avtalt annet lokalt.

Nærmere om B-deler med uenighet

Ved de helseforetakene hvor det forelå uenighet om B-delen er det foretatt enkelte endringer. Endringene for Legeforeningens vedkommende fremgår av vedlegg til møteboken. Tilleggene skal utbetales fra 1.1. 2005.

De økonomiske rammene for B-delene er i samsvar med vedlegget, og hvor hvert enkelt foretak med brudd er nevnt særskilt. For enkelte er rammen økt noe, men for flere er den opprettholdt i samsvar med arbeidsgivers siste tilbud. Det er forutsatt at det skal foretas en ny fordeling av økonomien etter drøftinger mellom arbeidsgiver og Legeforeningen lokalt. Det er også forutsatt at partene på nytt drøfter de gjenstående uenigheter i B-delen med sikte på å komme frem til en omforent ny B-del. Dersom partene ikke blir enige, vil det, fordi det nå er fredsplikt, være arbeidsgivers styringsrett som slår igjennom. Frist for gjennomføring av disse forhandlingene er satt til 1.12. 2005. Den korte fristen har sammenheng med at vi ønsket at legene skulle få utbetalt eventuelle tillegg i inneværende år.

Partssammensatt arbeid om sosiale bestemmelser mv.

Det er forutsatt at NAVO og Akademikerne innen 28.2. 2006 skal ha gjennomgått hvordan forhandlingsmodellen (med A1, A2 og B-del) har vært brukt, og at denne gjennomgangen skal danne grunnlag for å finne frem til de behov som gjelder for helseforetakene (overenskomstområde 10). De øvrige hovedorganisasjonene er invitert til å delta i dette arbeidet. Samtlige hovedorganisasjoner har takket ja til denne invitasjonen.

Forhandlinger i annet avtaleår

Det skal i avtaleperioden tas opp forhandlinger om eventuelle lønnsreguleringer for annet avtaleår. I tillegg skal det føres forhandlinger om eventuelle endringer i de sosiale bestemmelser basert på det partssammensatte arbeidet om sosiale bestemmelser.

Lønnsreguleringene i annet avtaleår skal gjøres gjeldende fra 1.1. 2006 med mindre partene lokalt avtaler annet.

Dette innebærer at det allerede tidlig i 2006 vil være forhandlinger lokalt i det enkelte helseforetak. Nærmere avtale om når og hvordan, vil bli avklart mellom de sentrale parter. Det blir gitt nærmere beskjed om når dette skal skje.

Anbefalte artikler