Steroider før alle keisersnitt?

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Behandling med kortikosteroider intramuskulært til kvinnen gir mindre pustebesvær hos barnet ved planlagt keisersnitt til termin.

For barn som fødes ved keisersnitt før 34. uke, er det økt fare for postnatalt pustebesvær, og det er kjent at steroider gitt til kvinnen før forløsningen reduserer risikoen. Det er nå publisert en studie der man undersøker om behandling med steroider har tilsvarende effekt ved keisersnitt til termin (etter 36. uke) (1).

1 000 kvinner som var innlagt til planlagt keisersnitt etter 36. uke ved ti sykehus i Storbritannia ble randomisert til enten betametason intramuskulært dagen før inngrepet eller standard behandling. Placebo ble ikke gitt i kontrollgruppen. 11 barn av de 373 kvinnene i betametasongruppen fikk pustebesvær etter fødselen, sammenliknet med 24 av barna til de 446 i kontrollgruppen (RR 0,5; 95 % KI 0,2 – 0,9).

– Denne studien viser at behovet for innleggelse i neonatalavdeling på grunn av pustebesvær reduseres signifikant dersom det blir gitt steroider forut for keisersnitt ved terminnære fødsler, sier seksjonsoverlege Thor Willy Ruud Hansen ved Barneklinikken, Rikshospitalet.

– Likevel skal man kanskje tenke seg om før man innfører dette som ny behandlingsstandard. Forekomsten av forbigående takypné hos nyfødte og forekomsten av neonatalt åndenødssyndrom er ikke signifikant forskjellige. Tallene for relativ risiko (henholdsvis 0,54 og 0,21) tyder på at forskjellen likevel kan være reell, men det kreves større studier for å bekrefte dette.

Innleggelse i nyfødtavdeling var kun nødvendig for et fåtall barn, det gjaldt både kontrollgruppen og behandlingsgruppen. Man må altså behandle et stort antall fødende for å få en begrenset vinning når det gjelder sykelighet hos barna. Enn så lenge kan man derfor ikke si at data- og kunnskapsgrunnlaget er solid nok til at prenatal steroidbehandling kan anbefales som klinisk rutine ved keisersnitt nær termin, sier Ruud Hansen.

Anbefalte artikler