Nedsatt hukommelse etter kreftsykdom

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

De som overlever kreft, har konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse og vansker med å løse komplekse oppgaver.

Tidligere studier har vist at pasienter som overlever kreftsykdom, har redusert hukommelse, men ingen studier har hittil undersøkt hvordan det går på lengre sikt.

Nå viser en studie av om lag 700 personer over 65 år at blant dem som fikk påvist kreft fem år før screeningen, var risikoen for nedsatt funksjonsnivå større enn hos deres friske tvilling (OR 2,7; 95 % KI 1,5 – 5,0) (1). Dataene ble fremskaffet ved en kobling av de svenske tvilling- og kreftregistrene.

– Studien er et nytt bidrag til den voksende litteraturen om langtidsproblemer etter behandling for kreft. Resultatene øker klinikernes mistanke om at kognitive funksjoner kan være redusert etter kreftbehandling. Pasientene kan f.eks. ha konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse og vansker med å løse komplekse oppgaver i arbeidslivet. Tilstanden betegnes av og til som «chemobrain», selv om spesifikk effekt av kjemoterapi bare unntaksvis kan påvises. Prevalensen varierer fra 15 – 50 %, avhengig av målemetodene og type kjemoterapi, sier Tone Skaali og Sophie D. Fosså ved Radiumhospitalet.

– En viktig innvending mot studien er manglende informasjon om kreftbehandlingens assosiasjon med funnene. Det er trolig betydelige forskjeller mellom pasienter som kun har fått kirurgi og dem som har fått langvarig og intensiv kjemoterapi. Studien omfatter også bare pasienter over 65 år.

Ettersom stadig flere mennesker overlever sin kreftsykdom, er det viktig å øke kunnskapen om eventuelle seneffekter, ikke minst kognitive seneffekter. Denne typen forskning kan med fordel gjøres i Norden hvor man har store populasjonsbaserte registre. Det er også nødvendig med prospektive studier. En slik undersøkelse planlegges nå blant norske kreftpasienter, sier Skaali og Fosså.

Anbefalte artikler