Hjelp av kognitiv terapi etter selvmordsforsøk

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Kognitiv terapi har en positiv effekt i oppfølgingen av personer som har forsøkt å begå selvmord.

– Spesifikk terapi reduserer faren for nye selvmordsforsøk, sier barnepsykiater Berit Grøholt. Foto Tom A. Kolstad/SCANPIX

Selvmordsforsøk er en sterk risikofaktor for selvmord. De som har forsøkt å ta sitt eget liv, er derfor en gruppe som bør følges opp særlig nøye.

Nå har amerikanske forskere gjort en randomisert, kontrollert studie blant 120 selvmordsforsøkere (1). Etter en medisinsk eller psykiatrisk vurdering innen to døgn etter selvmordsforsøket ble pasientene randomisert til enten ti timer kognitiv terapi eller standard behandling.

I løpet av 18 måneders oppfølging hadde de i intervensjonsgruppen halvparten så stor risiko for å gjøre et nytt selvmordsforsøk som pasientene i kontrollgruppen (hasardratio 0,51; 95 % KI 0,26 – 0,99). Dette kan henge sammen med at de rapporterte mindre håpløshet og hadde lavere depresjonsskårer. Det var imidlertid ingen forskjeller gruppene imellom med henblikk på forekomst av selvmordstanker.

– Det har vært vanskelig å vise at spesifikke terapier har gitt redusert forekomst av gjentatt selvmordsforsøk. Denne studien er derfor viktig, selv om reduksjonen bare så vidt er signifikant: Det lave antallet pasienter gjør det vanskelig å påvise forskjeller med styrke, sier professor Berit Grøholt ved Senter for psykisk helse barn og ungdom, Ullevål universitetssykehus, avdeling Sogn.

– Metoden kognitiv atferdsterapi beherskes etter hvert av mange i Norge. Det nye er at man fokuserer spesifikt på tanker, følelser og atferd som ledet opp til selvmordsforsøket. Dette er derfor en fleksibel behandlingsmetode som kan settes ut i livet i klinisk virksomhet. Terapien ble forlenget utover ti timer, til pasientene taklet hovedproblemene sine. Langt flere av dem som fikk kognitiv atferdsterapi fullførte behandlingen, og vi kan derfor anta at den var meningsfull for pasientene og gav dem en følelse av at problemene var overkommelige selv om ytre vansker bestod, sier Grøholt.

Anbefalte artikler