Bruk midazolam bukkalt mot kramper hos barn

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Midazolam gitt bukkalt er mer effektivt enn rektal diazepam ved generaliserte kramper hos barn.

Ved kramper hos barn er det ofte vanskelig å etablere intravenøs tilgang i akuttfasen. Det er derfor vanlig å bruke diazepam stikkpiller som primær anfallsbehandling. Det er nå publisert en randomisert multisenterstudie der forskerne sammenliknet bruk av rektal diazepam og bukkal midazolam (et benzodiazepin med kort halveringstid) hos barn over seks måneder med generaliserte kramper (1).

177 pasienter ble randomisert til behandling med enten bukkal midazolam eller rektal diazepam i akuttmottak ved fire sykehus i England. Median alder på pasientene var tre år. Krampene stoppet i løpet av ti minutter og for minst en time hos 56 % av dem i midazolamgruppen mot 27 % i diazepamgruppen (29 % forskjell, 95 % KI 16 – 41 %). Det var ingen forskjell i registrerte bivirkninger mellom de to gruppene.

– Denne studien viser at midazolam gitt bukkalt er mer effektivt enn rektal diazepam ved langvarige epilepsi- og feberkramper, sier professor Kristian Sommerfelt ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus. Bukkal administrering er også raskere enn å ta av klær og gi rektalløsning, som er standardmetoden i Norge i dag. Det er ønskelig med nye studier der bukkal midazolam gis som første krampestoppende medisin før sykehusinnleggelse, gjerne i barnas hjem. Slike studier ville også unngå mangelen denne studien har med at et ukjent antall barn med rask, god effekt av rektal diazepam ikke ble innlagt, sier Sommerfelt.

Anbefalte artikler