Antibiotika induserer danning av bakteriefilm

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Ved suboptimale konsentrasjoner av aminoglykosid danner bakterier en biofilm som fremmer bakterienes evne til å overleve.

Biofilm er aggregater av bakterieceller som dannes på både organiske og uorganiske overflater. Den er motstandsdyktig overfor ulike antibiotika og bidrar til at bakterier overlever ved kroniske infeksjoner. Kunnskap om hvordan biofilm dannes vil være nyttig for utvikling av nye behandlingsstrategier ved bakterieinfeksjoner.

I en studie fra USA vises det at suboptimale konsentrasjoner av aminoglykosider fører til danning av biofilm hos bakterieartene Pseudomonas aeruginosa og Escherichia coli (1). Aminoglykosider er en viktig gruppe antibiotika som blir brukt til å behandle kroniske infeksjoner i blant annet hjerte, lunger og urinveier. I studien ble det påvist at genet ARR var nødvendig for induksjon av bakteriefilm og bidrog til aminoglykosidresistens hos disse bakteriene. Bakteriestammer med mutasjon i dette genet klarte ikke å lage biofilm.

– Aminoglykosider er noen av våre mest verdifulle antibiotika. På grunn av hurtig innsettende bakteriedrap brukes de som førstevalg i kombinasjonsbehandling ved sepsis og endokarditter. De påvirker i liten grad normalfloraen og medfører lite resistensutvikling sammenliknet med nyere antibiotika som cefalosporiner og kinoloner, sier overlege Dag Berild ved Medisinsk avdeling, Aker universitetssykehus.

– Det at suboptimale konsentrasjoner av aminoglykosider fører til danning av biofilm og derved dårligere bakteriedrap, er interessant sett i lys av at bakteriedrapet ved aminoglykosider er proporsjonalt med konsentrasjonen av antibiotika. Det er mulig at dette kan tas til inntekt for bruk av aminoglykosider en gang i døgnet, idet man da får større toppkonsentrasjon av aminoglykosider enn ved dosering tre ganger i døgnet. Videre eksperimentelle og kliniske studier kan belyse dette, sier Berild.

Anbefalte artikler