Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Sovesykeepidemi i Uganda

Afrikansk trypanosomiasis, afrikansk sovesyke, er en alvorlig og dødelig sykdom som særlig rammer fattige mennesker i tynt befolkede strøk. Sykdommen skyldes infestasjon med parasittene Trypanosoma brucei rhodesiense eller T brucei gambiense og overføres ved stikk fra tsetsefluen (1). I Uganda finnes begge sykdomsformene, som i noen grad krever ulik tilnærming hva gjelder forebygging og kontroll.

I 1998 brøt det ut en epidemi av afrikansk sovesyke med T brucei rhodesiense i Uganda. Dette skyldtes forflytninger av kveg, som er reservoar for parasitten, som følge av konfliktene i landet. Utbredelsen av denne parasitten var inntil nylig var avgrenset til mennesker og buskap i de østlige deler av landet. De siste årene er det rapportert et økende antall pasienter med afrikansk sovesyke av T brucei rhodesiense i Soroti-provinsen nord i landet (2), og screeningundersøkelser av buskap har vist en stadig høyere andel med denne parasitten.

Behandlingen av afrikansk sovesyke består i suramin i tidlige sykdomsfaser, senere melarsoprol, som er et toksisk arsenikkpreparat. Like viktig er det å forebygge videre spredning til mennesker via vektorkontroll (tsetsefluer) og massebehandling av kveg med antitrypanocide midler. Dette har vist seg vanskelig å gjennomføre i Uganda pga. vedvarende konflikter og voldshandlinger i de aktuelle områdene, og epidemien får stadig større omfang. Man må derfor regne med at afrikansk sovesyke vil bli endemisk i de nordlige områdene i Uganda.

Anbefalte artikler