Vil være føre var mot snus

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

Myndighetene må innta en langt mer offensiv holdning for å forebygge rekruttering til snusbruk, selv om man i dag ikke kan fastslå sikkert hvor stor helserisiko snusbruken medfører, mener Legeforeningen.

En kunnskapsoppsummering som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten nylig har gjennomført, konkluderer med at tilgjengelig forskning om sammenhengen mellom snus og helserisiko er mangelfull og delvis motstridende. Helseopplysning må baseres på vitenskapelige dokumentasjon for å være troverdig, men Legeforeningen anbefaler likevel at man i påvente av sikker dokumentasjon opptrer varsomt og øker innsatsen for å forebygge snusbruk. Det skriver foreningen i et høringssvar til Sosial- og helsedirektoratet vedrørende Nasjonal strategi for tobakksforebygging 2006 – 2010.

Snusbruk har økt kraftig de senere årene. Ca. 20 % av menn i alderen 16 – 44 år snuser daglig eller av og til. Foreløpig er det ikke mange kvinner som snuser, men det er rimelig å tenke seg at unge kvinner vil kopiere menns vaner, som de har gjort ved røyking. I et folkehelseperspektiv må man følge føre var-prinsippet, mener Legeforeningen. Det innebærer at man tar i bruk noen av de samme virkemidlene som har vist seg å være velegnet for å forebygge rekruttering i forhold til tobakk.

Legeforeningen mener i likhet med direktoratet, at det ser ut til at tobakksindustrien prøver å etablere snus som et røykeavvenningsprodukt. Tobakksindustrien utvikler også stadig nye produkter med større variasjon i smak og utforming, og med mer nikotin. I likhet med direktoratet mener Legeforeningen at hensikten trolig er å vinne nye målgrupper.

Strategidokumentet er en viktig dokumentasjon på hva som har vært gjort av tobakksforebyggende arbeid i Norge, understreker Legeforeningen. Politiske virkemidler som prisregulering, advarselmerking, reklameforbud og røykeforbud har hatt tobakksforebyggende effekt. Men selv om både atferd og holdninger til tobakk har endret seg i løpet av de siste årene, røyker fortsatt en firedel av befolkningen daglig.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=81503

Anbefalte artikler