Bedre samarbeid med pårørende

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

– Det er bra at man fra sentralt hold tar grep for å iverksette tiltak som kan bidra til bedre samarbeid med og økt støtte til pårørende og andre nærpersoner til mennesker med psykiske lidelser.

Det skriver Legeforeningen i forbindelse med et forslag til tiltaksplan som kan bidra til bedre samarbeid med pårørende og andre nærpersoner. I St.prp. nr. 1 (2004 – 2005) er det uttrykt behov for å iverksette et systematisk arbeid i forhold til personer som står nær og som har omsorg for personer med psykiske lidelser. Målet er å ivareta deres behov for støtte og avlastning. På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har derfor Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien (LPP), utarbeidet et forslag som omfatter totalt 30 ulike tiltak.

– Den foreliggende planen er gjennomarbeidet og dekker viktige områder. Det er positivt at den peker på nødvendigheten av nasjonale retningslinjer, slik at gode tiltak kan bli satt i system og sikre geografisk likhet, understreker foreningen i sitt høringssvar.

Legeforeningen anbefaler at man konsentrerer seg om få fremfor omfattende og ambisiøse tiltak. For å nå det første målet – Et godt og variert tilbud for pårørende – må tiltak som styrker informasjon til, opplæring av og samarbeid med pårørende/nærpersoner prioriteres. For å nå mål nr. to – Pårørendes erfaringsbaserte kunnskap bidrar til å utvikle psykisk helsefeltet – bør man prioritere tiltak som styrker kommunikasjon mellom behandlere og pårørende, samt helsepersonells kunnskap om pårørendes situasjon og erfaringer, skriver foreningen. Legeforeningen understreker at man særlig bør prioritere utvikling av samarbeidsmodeller for å integrere fastlegen i arbeidet rundt den psykisk syke.

Foreningen peker også på at opprettelse av sentre tilsvarende Frambu – et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger – er gode støttende tiltak for pårørende. Av andre tiltak kan nevnes at Stavanger Universitetssjukehus, psykiatrisk klinikk, har utarbeidet et undervisningsopplegg i pårørendearbeid som er obligatorisk for alle ansatte.

Anbefalte artikler