Kunnskap og organisasjon i eldreomsorgen

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Akner, Gunnar

Evidensbaserad äldrevård

En inventering av det vetenskapliga underlaget. 333 s, tab, ill. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2003. Pris ikke oppgitt

ISBN 91- 87890- 83 -6

Akner, Gunnar

Multisjuklighet hos äldre

Analys, handläggning och förslag om äldrevårdcentral. 120 s, tab, ill. Stockholm: Liber, 2004. Pris SEK 100

ISBN 47- 05255-4

Evidensbaserad äldrevård er en kunnskapsoversikt over det eldreomsorgen driver med. Initiativ og opplegg kom fra Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), som er et statlig organ for medisinske vurderinger med høy prestisje. Arbeidet er gjennomført av erfarne geriatere. De tre første kapitlene er sammenfatning, bakgrunn og arbeidsmetode. Metoden var ved hjelp av søk i datasystemer å samle behandlingsstudier for pasienter over 75 år, til sammen 18 sykdommer, f.eks. Parkinsons sykdom, eller behandlingsoppgaver, f.eks. palliativ behandling. Det var ofte umulig å finne studier som bare gjaldt dem over 75 år, og derfor tok de også med studier med personer over 65 år. Rapporten deler materialet i tre grupper: RCT (randomized controlled trials), CCT (controlled clinical trials) og UCT (uncontrolled clinical trials). Resultatene angis i tabeller over antall studier, og hvert kapittel har fullstendig referanseliste. Derimot angir og kommenterer de ikke resultatene.

Boken dekker alle de store sykdommene og problemfeltene, og den gir oversikt og referanser. Det er skuffende at forfatterne ikke tar standpunkt til hva som er god eller best behandling. Det må leseren finne ut selv. Boken viser med skremmende tydelighet at kunnskapsbasert medisin stort sett ikke dekker de eldre. I sykehusene er det mange eldre over 75 år, og i sykehjemmene er de fleste over 85 år. Dette innebærer en paradoksal situasjon, sier redaktøren, «… för de patientgrupper som får mest sluten vård och mest «multibehandling» är det vetenskapliga underlaget som sämst».

Boken er klart og systematisk disponert, har greie tabeller og figurer samt klart språket. Jeg savner et sakregister, men det er lett å finne frem likevel, fordi systematikken er så klar.

Dette er en viktig og skremmende bok, fordi behandlingen av eldre så ofte mangler vitenskapelig grunnlag. Polyfarmasien gjør det ikke bedre. Leger som behandler eldre bør nok lese og tenke over denne boken.

Multisjuklighet hos äldre er en kortfattet liten bok som summerer opp forfatterens erfaringer som geriater. Den har korte kapitler om aldersprosess og sykdom hos eldre, om forebyggende arbeid og om håndteringen av eldre pasienter. Han går inn for DBU-metoden, dvs. diagnose, behandling og «uppfölgning», og han kommenterer hver del. Det store problemet er at det ikke er noen sammenheng i håndteringen av de gamle, kronisk syke pasientene, fordi oppfølgingen enten mangler eller overlates helt usystematisk til andre ledd i helsetjenesten. Forfatteren kritiserer den svenske eldreomsorgen, og han krever omfattende reformer. Den nåværende modellen har stått uforandret siden «Ädelreformen» i 1992, og han drøfter i alt 14 alvorlige systemfeil, deriblant at sykehusene begrenser seg til akutte problemer, at ingen har (eller tar) ansvar for en samlet vurdering, at oppfølgingen er tilfeldig eller mangler helt, at omsorgen er delt mellom to nivåer (fylket og kommune), at det mangler et felles journalsystem, at behandlingen ofte ender med ukritisk polyfarmasi, at det mangler en nasjonal plan og at forskningen er svak og usystematisk. Det er lett å kjenne seg igjen, og man kan fortvile over mindre.

Forfatterens forslag til ny modell er en «äldrevårdcentral» med egne leger og ansvar for de alvorlig syke eldre. Forslaget er interessant, men skaper sikkert uenighet – også i Norge.

Forfatteren skriver godt, og det er lett å orientere seg i boken, selv om den mangler sakregister. Han har lagt mye pedagogisk arbeid i tabeller og figurer. Det er imponerende at en travel geriater ved Karolinska Sjukhuset har tatt seg tid til å tenke systematisk gjennom dette svære feltet, klart den største og samtidig den svakeste delen av helsetjenesten. Jeg tror at mange leger i eldreomsorgen vil ha nytte av boken, selv om de ikke vil dele alle forfatterens synspunkter. Det er jo uenighet som driver verden fremover.

Anbefalte artikler