Informativt om kognitiv terapi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mørch, Merete M.

  K. Rosenberg, Nicole

  Kognitiv terapi

  Modeller og metoder. 390 s, tab, ill. København: Hans Reitzels forlag, 2005. Pris DKK 375

  ISBN 87- 412-2472-8

  Boken er skrevet for undervisere og behandlere som ønsker å benytte kognitiv terapi i sin tilnærming til mennesker med psykiske lidelser. Den er en omarbeiding og nyutgivelse av Kognitive behandlingsformer fra 1995. Først beskrives den teoretiske grunnmodell, deretter de sentale metoder. Egne kapitler omhandler kognitiv terapi ved depresjon og andre affektive lidelser, spesifikke angstlidelser, sosial fobi, posttraumatisk stresslidelse, somatoforme tilstander, personlighetsforstyrrelser, misbruk/avhengighet og schizofreni. Selv om 16 psykologer alene eller sammen har skrevet bokens 13 kapitler, har den et enhetlig preg. Språket er lettfattelig. Dansk talespråk kan være vanskelig for nordmenn å forstå, men skriftspråket er det uproblematisk å forholde seg til. I motsetning til tilsvarende norske grunnbøker i kognitiv terapi (1, 2) har man tatt med 66 forskjellige skjemaer som presenterer kognitive modeller ved spesifikke lidelser, konseptualiseringsskjemaer og diverse metoder for hjemmeoppgaver. Disse kan for øvrig lastes ned og skrives ut gratis på forlagets hjemmeside: www.hansreitzel.dk. Man søker på bokens tittel og finner så en pdf-fil med tittelen «Arbejdsskemaer».

  Introduksjonen og beskrivelsen av den spesifikke behandling av symptomlidelsene gir en god innføring i standard kognitiv terapi med kolonneteknikk, sokratisk dialog osv. I praktisk terapi vil man skille mindre mellom vurdering og terapi enn man legger opp til i denne boken, men didaktisk har en slik strukturert og manualisert fremstilling sine fordeler. Psykoedukasjon, som betyr kunnskapsformidling til pasienten om vedkommendes lidelse, får bred omtale. Såkalt annengenerasjons kognitiv terapi, hvor kasusformulering og behandling av personlighetsforstyrrelser står sentralt, er behørig omtalt. På grunn av forskningsvillighet og solid dokumentasjon av behandlingseffekt har kognitiv terapi fått stor betydning i voksenpsykiatrien og anvendes på stadig flere områder. Her omhandles to relativt nye felter: kognitiv terapi hos barn og kognitiv miljøterapi. Et spesielt kapittel er viet såkalt dialektisk atferdsterapi, hvor idégrunnlaget er hentet fra zenbuddhistisk filosofi og ditto teknikker. I fagmiljøene er dette en omdiskutert tilnærming, som foreløpig står sterkest i USA som «mindfulness training».

  De siste ti år har Judy Becks bok om kognitiv terapi (3) vært mest brukt. Med sin strukturerte oppbygging er Kognitiv terapi – modeller og metoder et godt alternativ for dem som heller vil lese dansk enn engelsk. Den egner seg for både allmennleger, leger under utdanning i psykiatri og andre faggrupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media