Fra tilsynslege til sykehjemslege?

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Legetjenestene til eldre med heldøgns pleie- og omsorgsbehov må styrkes. Betegnelsen sykehjemslege bør innføres.

Legetjenestene overfor sårbare eldre bør oppgraderes, mener Rehab-Nor. Foto Imagelibrary Gold

Det mener Rehab-Nor, som på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har analysert legetjenestene til eldre som bor på institusjon. Rapporten Legetjenester til brukere med heldøgns pleie- og omsorgsbehov er utarbeidet under ledelse av forskningssjef Øyvind Lorentsen og er bygget på intervjuer av fagpersoner og brukere, studiebesøk, dugnadsmøter, tidligere studier og faglitteratur.

Rapporten trekker frem mange årsaker til at legetjenestene bør styrkes. Hovedårsaken er at de medisinske utfordringene ved institusjonene blir større og større. De eldre som bor på institusjoner er sykere og svakere enn tidligere, og har mer sammensatte plager som inkluderer både det somatiske, psykiatriske og kognitive.

Det er viktig med tett samarbeid mellom leger, sykepleiere og annet helsefaglig personale i den daglige virksomheten. Men leger som arbeider ved institusjoner har per i dag ingen klare beskrivelser av sitt ansvar og sine oppgaver. Rehab-Nor har utarbeidet noen kriterier de mener er viktige som bakgrunn for sin analyse. Blant annet anbefales det at betegnelsen tilsynslege opphører og at tittelen sykehjemslege innføres. Sykehjemslege gir signaler om en lege som ikke bare stikker innom, men som er integrert i det helhetlige tilbudet ved institusjonen. I rapporten vises det til Nederland, hvor de siden 1990 har møtt utfordringene i eldreomsorgen ved blant annet å satse på spesialisering av sykehjemsleger. En spesialisering i Norge bør kunne ta utgangspunkt i allmennmedisin som spesialitet, ifølge rapporten.

Professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller, mener rapporten gir en god beskrivelse av dagens situasjon og av nødvendige tiltak.

– Forslaget om spesialisering av sykehjemsleger støtter jeg fullt ut. Mange vil sikkert mene at dagens geriatrispesialitet er nok, men geriatri er en indremedisinsk grenspesialitet særlig rettet mot akutt syke eldre i sykehus. Vi trenger langt flere sykehusgeriatere som også er spesialister i indremedisin, og vi må ikke svekke denne spesialiteten i et velment forsøk på å tilpasse den til sykehjemmene. Men i tillegg trenger vi en spesialitet som er rettet mot kronisk syke eldre, og som er sterkt forankret i allmennmedisinen, sier Wyller til Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=9060

Anbefalte artikler