Færre nordiske leger i Norge

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

For første gang er det en klar nedgang i antall leger i Norge fra de andre nordiske land, spesielt fra Sverige.

Antallet utenlandske leger i Norge økte meget kraftig på 1990-tallet, og antallet nye utenlandske leger som fikk norsk lisens eller autorisasjon, var høyest i 1998. De fleste kom den gang fra Sverige. Senere har antallet leger i Norge fra de nordiske land ligget stabilt, delvis med unntak av Danmark som hadde en økning frem til 2004. Samtidig har det siden omkring 1997 vært en kraftig økning i antallet leger fra Tyskland og fra land utenfor EU og Norden.

De nyeste tallene fra Legeforeningens legeregister viser at dette bildet har endret seg. Tabellen viser antallet leger under 67 år i Norge fordelt på statsborgerskap og gjelder for august måned i hvert år. Kun land med minst 30 leger i Norge er tatt med i tabellen.

De siste 12 månedene har det vært en nedgang på ca. 90 leger totalt sett fra de nordiske land. Samtidig er antallet leger fra Tyskland omtrent uendret, mens vi har en økning fra de ti nye EU-landene. Etter EU-utvidelsen har den relative økningen vært størst for leger fra Litauen, Ungarn og Slovakia.

For land utenfor EU er det fortsatt økning i antallet leger i Norge. De siste 12 månedene er det en økning på ca. 50 leger fra disse landene. Blant landene som ikke vises i tabellen, er den relative veksten kraftig for Bulgaria som nå har totalt 18 leger, Kroatia 15 leger, Syria 12 leger, Ukrania 11 leger og Afghanistan åtte leger under 67 år i Norge.

Se også Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=78708

Antall leger under 67 år i Norge etter statsborgerskap, 2001 – 05

Statsborgerskap

2001

2002

2003

2004

2005

Norge eller ukjent

13 849

14 170

14 569

15 047

15 340

Sverige

664

660

658

647

591

Danmark

323

324

341

383

368

Island

122

108

116

114

101

Finland

82

   81

85

82

75

Totalt Norden utenom Norge

1 191

1 173

1 200

1 226

1 135

Tyskland

540

593

620

663

661

Nederland

74

69

74

80

82

Polen (ny i EU)

52

52

55

59

61

Storbritannia

49

45

49

53

55

Litauen (ny i EU)

16

16

17

23

37

Frankrike

28

31

29

33

31

Totalt nye EU utenom Norden

864

924

958

1 036

1 060

Irak

52

64

69

78

85

Russland

35

38

42

55

64

Serbia og Montenegro

48

47

41

57

63

Bosnia Hercegovina

72

68

68

64

62

USA

22

26

33

35

36

Iran

25

26

27

36

34

Totalt utenom nye EU og Norden

456

473

524

583

638

Totalt utenlandske

2 511

2 570

2 682

2 845

2 833

Totalt

16 360

16 740

17 251

17 892

18 173

Anbefalte artikler