Nasjonale retningslinjer for hjemmerespiratorbehandling

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen reagerer i en høringsuttalelse på at kommunehelsetjenesten ikke er tatt med i arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling med hjemmerespirator.

Retningslinjene er utarbeidet av fagfolk med bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen vil imidlertid ikke kunne anbefale retningslinjene før kommunehelsetjenesten også har fått muligheten til å delta ved utarbeidingen, slik at retningslinjene også ivaretar deres behov. Blant annet gjelder det hvordan fordeling av oppgaver og ansvar mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste skal avklares.

Det fremgår ikke tilstrekkelig klart av retningslinjene hvordan samarbeidet og ansvaret skal fordeles mellom de ulike spesialitetene i spesialisthelsetjenesten når en pasient behandles med hjemmerespirator. Særlig etterlyser foreningen tydeligere grenseoppganger mellom spesialisters rolle og ansvar når beslutninger om å starte og eventuelt avslutte slik behandling skal tas.

Legeforeningen mener at nasjonale retningslinjer kan medvirke til at pasientene får et likeverdig behandlingstilbud uavhengig av hvor i landet de bor og hvilken grunnlidelse de har.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=79146

Anbefalte artikler