Seksualitet i klimakteriet

Mette Haase Moen Om forfatteren
Artikkel

Rees, Margaret

Mander, Tonu

Sexual health and the menopause

77 s, tab. London: Royal Society of Medicine Press, 2005. Pris GBP 13

ISBN 1-85315-620-5

British Menopause Society utgir hefter med temaer relatert til klimakteriet, og foreliggende publikasjon er om seksuelle problemer. Boken anbefales til allmennleger, gynekologer, infeksjonsmedisinere, psykologer, geriatere og sykepleiere.

Det gis omtale av aspekter ved kvinners seksualitet og spesielle forhold i klimakteriet, og av hvordan seksuelle dysfunksjoner kan avsløres ved anamnesetaking. Behandlingsavsnittet omhandler psykoterapi og farmakologisk behandling. Ett kapittel er om prevensjon i perimenopausen, ett om seksuelt overførte sykdommer. To kapitler om mannens seksuelle problemer er så omfattende at bokens tittel burde ha vært «Sexual health in the ageing couple».

11 forfattere innen ulike felter vinkler sitt spesiale mot den aldrende kvinne og mann, i et til tider noe anstrengt forsøk. Hvor relevant er det å utføre omfattende klinisk undersøkelse av en eldre kvinne som har mistet lyst på sex? Hvor ofte er det aktuelt for et middelaldrende par å starte sensualitetstrening eller ta i bruk seksuelt leketøy? Som farmakologisk behandling er det ikke mye å tilby kvinner utover lokalt østrogen for å hindre dyspareuni. Testosteronimplantat brukes i Storbritannia som tillegg til østrogen, men man får ikke innsikt i de britiske erfaringer. Man savner omtale av at peroral østrogenbehandling ved å øke SHBG (sex hormon bindende globulin)-nivået kan redusere nivået av fritt testosteron og dermed redusere libido, mens østrogenplaster ikke har slik effekt.

I avsnittet om prevensjon er det gledelig at forfatteren fremhever bruken av p-pille til menopausen hos friske kvinner. Forfatterne har forsøkt å fjerne myter om eldre kvinners seksualitet. Det er derfor skuffende at de ikke også forsøker å ta livet av myten om at kvinner må bruke prevensjon i 1 – 2 år etter siste menstruasjon. Nyere erfaring viser at kvinner er infertile i mange år før menopausen.

Kapitlet om infeksjoner beskriver en dramatisk økning av seksuelt overførte sykdommer i alle aldersklasser og fremhever at eldre kvinner er spesielt utsatt på grunn av redusert immunforsvar, spesielt for HIV og HPV. Østrogenbehandling synes å kunne øke risiko for Candida og Trichomonas. Den økende forekomst av bekkeninfeksjoner vi har sett hos perimenopausale kvinner med langvarig bruk av spiral, omtales ikke.

I de siste kapitlene om mannens seksuelle dysfunksjoner gis en utførlig oversikt over mulige årsaker, som systemsykdommer og medikamentbruk. Hvor mye av dette er også relevant ved kvinnens dysfunksjoner? Behandling av benigne og maligne forandringer i prostata får inngående omtale. De vanligste benigne og maligne tilstander hos kvinnen omtales derimot ikke, for eksempel hysterektomi og operasjon for genitaldescens og operasjonenes mulige konsekvenser for seksuallivet. Psykiske og organiske problemer etter operasjon eller strålebehandling av brystkreft og genitalcancer får heller ikke sideplass.

Boken har ikke helt svart til mine forventninger om å få økt kunnskap for å kunne forstå og hjelpe klimakterielle kvinner med seksuelle problemer. Det irriterer at litteraturhenvisninger ikke føyes til teksten, men listes opp i slutten av hvert kapittel. Det gjør det vanskelig å finne referanser for supplerende lesning.

Anbefalte artikler