Menings- og identitetssøken på ville veier?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kraft, Siv Ellen

  Den ville kroppen

  Tatovering, piercing og smerteritualer i dag. 200 s, ill. Oslo: Pax, 2005. Pris NOK 268

  ISBN 82-530-2745-1

  Tatovering og piercing har i et historisk perspektiv alltid vært viktige uttrykksformer. Slik kroppsdekorering ser ut til å ha økt svært i omfang, særlig blant ungdom. Bakgrunnen for fenomenet kan betraktes fra ulike synsvinkler, og herunder moderne identitetsteori. Slik sett handler det om kommunikasjon, der kroppen benyttes som et lerret for tegn og symboler. Siv Ellen Kraft har sett på disse fenomenene sammen med en utvidelse også mot mer rene smerteritualer, som f.eks. «krokhenging».

  Forfatteren ser i tre hovedtendenser i dette: en utvidelse av bruksområdet for kroppen, en søking etter noe ikke-flyktig og nær-livet-opplevelser i det moderne samfunnet samt religionsliknende fenomener. Hun belyser så de ulike sidene av dette ut fra litteratur, informanter og sitater fra ledende personer innenfor miljøene.

  Det forblir imidlertid litt uklart om forfatteren skiller mellom de ulike sidene av fenomenene slik de fremtrer i dag der utbredelsen av fenomenene piercing og tatovering omfatter en stor del av den yngre del av befolkningen (mainstream-kulturen), og her kanskje like gjerne kan ses på som motefenomener uten dypere mening for den enkelte kroppsdekoratør. Det presenteres imidlertid interessante tanker omkring utviklingssider i det postmoderne samfunnet generelt sett, og «moderne primitive» er et sentralt begrep.

  Språket er forståelig og lettflytende og i forhold til religionsteoretiske, sosiologiske og filosofiske forklaringsmodeller er boken på sitt beste. Men dersom intensjonen er å belyse fenomenene fra en mer helhetlig synsvinkel, savnes det klart mer av psykologiske/psykiatriske innfallsvinkler.

  Hoveddelen er viet de mer ekstreme sidene av fenomenene, og det blir utover i boken så mye gjentakelser med nye ord for det samme at det for lesere som ikke er spesielt interessert, blir kjedelig. Innholdet baseres på et rikholdig kildemateriale, men hennes mer personlige informanter virker få og hovedsakelig tilhørende «ekstremsiden» av fenomenene.

  Det kan tidvis virke som forfatteren er mer ute etter å skape dypereliggende og forklarende teorier enn hennes kilder kanskje gir uttrykk for, og at grensen mellom å være observatør og deltaker i fenomenene fra forfatterens side blir uklar for leseren. Kritikk av fenomenene er nærmest fraværende, men derimot kritiserer hun selv dem som måtte mene at deler av dette kan være uttrykk for psykopatologi på linje med andre former for selvskading og selvødeleggelse. Hennes avvising av slike forklaringsmekanismer virker enkel og klisjepreget.

  På tross av en lang litteraturliste har hun ikke fått med det lille som er publisert om fenomenene her i landet, og når hun skriver at det ikke finnes statistikker eller kvantitativt orienterte undersøkelser om tatovering og piercing i Norge, er dette bare delvis korrekt. Det er bl.a. publisert slike tall for ungdomsgruppen i Tidsskriftet nr. 7/2004 (1).

  Det finnes en sentral del med gode tekniske fargeillustrasjoner, men det synes litt lettvint at tredjeparten av disse er av samme person og seanse. Boken anbefales for spesielt interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media