Hjertets tilstand ved koronar sykdom hos kvinner

Berit Schei Om forfatteren
Artikkel

Shaw, Leslee J.

Redberg, Rita F.

Coronary disease in women

Evidence-based diagnosis and treatment.

431 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2004. Pris USD 125

ISBN 0 - 89603 -958-7

Hjerte- og karsykdommer tar livet av flere kvinner enn menn og er en viktigere dødsårsak hos kvinner enn alle kreftformene til sammen.

Kvinners hjerter står på dagsorden i en kampanje lansert av European Society of Cardiology i år (1). I Norge er det lenge blitt påpekt behov for en kjønnsspesifikk tilnærming til kvinners hjerter (2), men det er fortsatt mye ugjort. Denne boken kan utfordre til økt oppmerksomhet.

Boken har bidrag fra en rekke fagpersoner, stort sett fra USA. Den tar utgangspunkt i en anbefaling fra Institute of Medicine som anbefaler å studere kjønnsforskjeller fra «womb to tomb» (3).

Boken er inndelt i fire bolker: introduksjon, om screening og diagnose av kvinner med koronarlidelser, om behandling og til slutt en bolk om økonomiske og politiske temaer.

Introduksjonen peker på det faktum at flere kvinner enn menn undersøkes for brystsmerter, men at man finner obstruktiv koronarlidelser hos flere menn blant disse pasientene. Samtidig har kvinner dårligere prognose ved koronar sykdom. At kvinner får sykdommen i høyere alder enn menn, har vært antatt å være årsaken. I introduksjonen setter man spørsmålstegn ved det, siden den dårlige prognosen også gjelder yngre kvinner.

For å forebygge koronarsykdom hos kvinner, trengs en mer aktiv tilnærming til kvinner med høy risiko, fremhever forfatterne. De tar for seg metoder for tidlig diagnostikk hos kvinner. Symptompresentasjon og valg av diagnostiske tester ved utredning av brystsmerte hos kvinner gjennomgås.

Deretter følger en innføring i behandling av akutt infarkt. Betydningen av koronar vaskularisering hos kvinner diskuteres, og generelle forhold vedrørende rehabilitering av kvinner etter gjennomgått infarkt belyses. Det konkluderes på bakgrunn av anbefalinger fra American Heath Association og US Preventive Services Task Force at bruk av østrogen- og progesteronpreparater ikke har noen plass i forebygging av koronarsykdom hos kvinner.

I den siste delen av boken gjennomgås ulike helsetjenestemodellers betydning for bedring av behandlingen av kvinner med koronarsykdom. Boken har en bred gjennomgang av viktige problemstillinger knyttet til forebygging og behandling av koronare lidelser hos kvinner, særlig slik de fortoner seg i USA. Men her er det referanser og oversikter som vil være nyttig også for norske hjerte- og karepidemiologer og kardiologer. Dessuten er boken viktig for alle som er opptatt av kjønnsmessige forskjeller i sykdom og behandling.

Anbefalte artikler