Fremdeles litium etter 50 år

Olav Lund Om forfatteren
Artikkel

Schou, Mogens

Lithium treatment of mood disorders: A practical guide

75 s, tab, ill. Basel: Karger, 2004. Pris USD 27

ISBN 3- 8055 -7764-8

Forfatteren av denne veilederen er professor emeritus Mogens Schou ved Århus universitet. Schous forfatterskap og forskerliv spenner over en vel 50-årig lang epoke som i stor grad faller sammen med og griper inn i historien om den moderne bruken av litium ved affektive lidelser. Hans første publikasjoner om emnet kom allerede i 1954, da han rapporterte fra psykiatrisk hospital i Risskov om gunstige resultater med litiumsalter ved mani.

Fra 1967 la han sammen med Poul C. Baastrup grunnlaget for en forskningsbasert praksis for profylaktisk litiumbehandling ved affektive lidelser, slik den etter hvert ble kjent og tatt i bruk globalt. Til tross for at hans vitenskapelige produksjon om emnet litium utgjør flere hundre artikler, er hans arbeid i det lille format vel så imponerende. Første utgave av veilederen ble utgitt i 1980, og den engelskspråklige versjonen kommer nå i sitt sjette opplag. Boken er også publisert på tysk og er tilgjengelig på dansk (www.aaa.dk/psyk-viden).

Schou praktiserer det samme pedagogiske credo som i Norge blir videreført av blant annet Mats Gilbert og Finn Skårderud: «Alt det legen har lært, kan gjøres forståelig for pasienten.» Denne respektfulle holdningen gjennomsyrer veilederen i en slik grad at utbyttet vil være like stort for pasienter med affektive lidelser og deres pårørende som for behandlere i allmenn og psykiatrisk praksis.

Boken er kompakt, lettlest og er delt inn i ni små kapitler. Innholdsfortegnelse og register er fyldige og bidrar til god oversikt, mens intensjonen bak listen over anbefalt litteratur virker noe uklar. Den danskspråklige utgaven har et noe mer ledig språk enn den engelske, men begge utgavene skjemmes av uheldige angivelser av forholdstall («The frequency is 10 – 15 times lower…»). De generelle kapitlene beskriver de affektive lidelsene, litiumbehandlingens historie, profylaktisk bruk, bivirkninger, alternative legemidler og praktisk håndtering.

I de øvrige kapitlene tar man opp mer avgrensede temaer som selvmord, svangerskap, amming og sosiale og eksistensielle aspekter ved å være litiumbruker. Fremstillingen er nøktern, men forfatterens entusiasme og håp skinner igjennom og når frem til leseren. Jeg leste med særlig begeistring fremstillingen av hvordan balansen i samlivet påvirkes av endringer i pasientens tilstand og om de spesielle utfordringene for mennesker som er særlig avhengig av sin kreative evne. Alle som leser boken vil ha nytte av å bli minnet på at hyppigheten av gjennomførte selvmord er 14 ganger høyere hos ubehandlede enn hos dem som bruker litium.

I den korte epilogen skriver Schou: «De mange, mange patienter i verden, der tager lithium med et godt resultat, vidner om, at litiumbehandlingens plusser langt overstiger dens minusser». Denne boken kan bidra til å gjøre det lettere for både pasient og lege å gjøre viktige valg på solid grunnlag.

Anbefalte artikler