Fin innføring i klinisk forskningsmetode

Per Olav Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Jørgensen, Torben

Christensen, Erik

Kampmann, Jens Peter

Klinisk forskningsmetode – en grunnbog

2. utg, 222 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2005. Pris DKK 298

ISBN 87 - 628-0513- 4

Forfatterne henvender seg til både studenter og helsearbeidere som er interessert i klinisk forskning, uten krav om kjennskap til forskningsmetode eller statistikk.

Boken er bygd opp relativt oversiktlig, med hovedtemaene randomisert klinisk undersøkelse, klinisk epidemiologi, kvalitative metoder, litteratursøk, kritisk artikkelvurdering, prosedyrer og lovgivning, databehandling, statistikk, regler for god klinisk praksis (GCP), finansiering samt presentasjon og publisering. Det danske språket er forståelig og boken er lettlest, tidvis morsom og illustrert med gode figurer og tabeller, blant annet hentet fra British Medical Journal.

Forfatterne ønsker å gi en introduksjon til klinisk forskning med vekt på å beskrive teorien på et basalt nivå, ledsaget av praktiske råd og anvisninger samt konkrete eksempler. Forfatterne har spent buen høyt ved å forsøke å dekke nær sagt alle relevante temaer innen klinisk forskning. Dette er bokens styrke og svakhet. Det er stor bredde i problemstillinger, fra deskriptiv og analytisk epidemiologi til prognostikk og behandling. En annen styrke er en forståelig omtale av kvalitative metoder. Tilsvarende omtales relevante design og det redegjøres greit for sentrale elementer som utvalg, målemetoder og praktiske råd for gjennomføring og dataanalyse/statistikk. Jeg savner mer utførlig omtale vedrørende studier av diagnostikk og blinding ved randomiserte kontrollerte forsøk. Kjennskap til systematiske feilkilder er sentralt ved klinisk forskning og er beskrevet noe uoversiktlig, i for meg tungt forståelige eksempler i kapitlet om klinisk epidemiologi. Det vil for mange antakelig være nødvendig å supplere med andre mer detaljerte lærebøker og det vises til alternative kunnskapskilder under hvert enkelt kapittel.

Som lege involvert i klinisk forskning og som leder for kurs i klinisk forskningsmetode har jeg savnet en bok som denne. Den anbefales herved som en fin innføring i sentrale aspekter ved klinisk forskningsmetode, både for studenter og arbeidere i helsefagene.

Anbefalte artikler