Kirurgi ved ryggsmerter – fortsatt omstridt

Oliver Grundnes Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1789

I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2005, 1. spalte, 4. avsnitt, 8. linje, skal stå: Tre firedeler av pasientene angav at de var godt eller meget godt fornøyd med resultatet av den operative behandlingen, og om lag halvparten var tilbake i arbeid.

Anbefalte artikler