Kirurgi ved ryggsmerter – fortsatt omstridt

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1789

  I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2005, 1. spalte, 4. avsnitt, 8. linje, skal stå: Tre firedeler av pasientene angav at de var godt eller meget godt fornøyd med resultatet av den operative behandlingen, og om lag halvparten var tilbake i arbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media