Ny markør ved nyresvikt?

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Ved kronisk nyresykdom ser cystatin C ut til å predikere hjerte- og karsykdom og død bedre enn kreatinin.

Glomerulusfiltrasjonen (GFR) måles i klinisk arbeid indirekte via kreatinin og brukes til å klassifisere grad av kronisk nyresvikt. Redusert filtrasjonsrate er assosiert med hjerte- og karsykdom, nyresvikt og død. Dagens målemetode er ikke optimal fordi nivå av kreatinin er avhengig av muskelmasse, inntak av proteiner, alder, kjønn og etnisitet.

I en studie fra USA ble kreatinin og cystatin C målt i serum hos 4 637 eldre pasienter i en prospektiv kohortstudie (1). Pasientene ble fulgt opp gjennom ti år. Cystatin C er en cysteinproteasehemmer som produseres av nesten alle humane celler og som fritt filtreres i nyretubuli. Resultatene viste at cystatin C var en sterkere prediktor for hjerte- og karsykdom og risiko for død enn kreatinin.

- Tidligere studier har vist at serum-cystatin C er en bedre markør enn serum-kreatinin for lett nedsatt glomerulusfiltrasjon, spesielt blant eldre. Dette er den første store studien som viser at cystatin C-verdier innenfor referanseområdet er sterkere assosiert med død og kardiovaskulær sykdom enn kreatininverdier. Funnene understreker at lett nedsatt glomerulusfiltrasjon trolig er en viktig kardiovaskulær risikofaktor, sier Bjørn Egil Vikse ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

- Studien har svakheter som nødvendiggjør videre undersøkelser; data for glomerulusfiltrasjon eller mikroalbumin er blant annet ikke inkludert, og det er kun den eldre befolkningen som er studert. Den kliniske verdien av serum-cystatin C er ennå ikke klarlagt og må undersøkes videre, sier Vikse.

Anbefalte artikler