Høyest medlemsandel i Trondheim

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Andelen medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) er høyest i Trondheim, og lavest i Australia, Ungarn og Sverige.

Forrige Legefakta (1) viste at medlemstallet i Nmf øker i Norge og synker i utlandet. Samtidig øker det totale antallet medisinstudenter både i Norge og i utlandet. Per 8. juni i år – dvs. før vi overførte medlemmer fra Nmf til Yngre legers forening (Ylf) som følge av avlagt eksamen – hadde Nmf 2 702 medlemmer ved de medisinske fakultetene i Norge. Det var bare fire færre enn 15. november i fjor, da det totale medlemstallet i Nmf var det høyeste noensinne. Samtidig var det 43 færre medlemmer blant utenlandsstudentene.

Flere studenter i Tsjekkia

Tallene for det totale antallet medisinstudenter er hentet fra de medisinske fakultetene i Norge og fra Statens lånekasse for utdanning. De norske tallene gjelder per februar eller mars i år, med unntak av Universitetet i Bergen som gjelder per oktober i fjor. De utenlandske tallene er foreløpige tall for studieåret per 1.6. i år. Det er fortsatt vekst i antallet medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i Polen, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Spania og Romania. Veksten har vært relativt sterk i Tsjekkia og Slovakia, som dermed har rykket opp til å bli det femte og niende største studielandet for norske medisinstudenter i utlandet.

Det er stillstand eller en liten nedgang i Ungarn, Tyskland, Irland, Australia, Storbritannia, Nederland, Sverige, Malta, Østerrike og Italia.

Tabellen viser også antall tidligere medlemmer av Nmf. Dette er personer som ble innmeldt etter 1998. De er senere blitt utmeldt av Nmf, men står fortsatt registrert som medisinstudenter i Legeforeningens register. Andelen Nmf-medlemmer er betydelig høyere ved alle de fire medisinske fakultetene i Norge, enn i alle landene i utlandet som er vist i tabellen. Denne viser kun land der det er minst tre medlemmer av Nmf. Andelen medlemmer er høyest i Trondheim med 87,3 %. Mens det tidligere var Tromsø som hadde lavest andel medlemmer av Nmf ved de norske lærestedene, ligger nå Oslo som lavest med 76,5 %. I land med minst 10 medisinstudenter totalt, har Tyskland fortsatt den høyeste andelen Nmf-medlemmer. Slik har det vært i mange år. Deretter følger Slovakia, Irland, Polen og Nederland. Det er likevel et betydelig potensial for nye medlemmer i disse landene.

Medlemstallet øket totalt sett

I første halvår av 2005 var det innmeldt totalt 182 nye medlemmer i Nmf i Norge: 104 i Oslo, 33 i Bergen, 28 i Tromsø og 17 i Trondheim. I utlandet var det innmeldt 97: 26 i Polen, 21 i Ungarn, 17 i Tyskland, 13 i Danmark, fem i Tsjekkia, fire i Australia og tre i hvert av landene Slovakia, Storbritannia og Irland. Nedgangen i medlemstall i de fleste av disse landene, som vi så av forrige Legefakta (1), skyldes at antallet utmeldte av Nmf er høyere enn antallet innmeldinger. Av de nye Nmf-medlemmene i utlandet i første halvår 2005 er det flest i Polen med ti i Poznan og åtte i Szczecin, 11 i Debrecen, ti i Budapest og fire i Pécs i Ungarn samt ni i Odense og fem i Praha.

Høy kvinneandel

Blant Nmfs medlemmer i Norge er det 62,4 % kvinner. I utlandet er kvinneandelen 58,9 %. I Norge er kvinneandelen høyere blant Nmfs medlemmer enn blant alle medisinstudenter. I utlandet er kvinneandelen blant Nmf-medlemmene omtrent på samme nivå som blant alle norske medisinstudenter. Mens kvinneandelen tidligere var høyest i Tromsø, er det nå Oslo med 64,7 % kvinner som ligger høyest i Norge. I utlandet er det mye større variasjon. Høyest er Danmark med 67 %. Deretter følger Australia, Irland og Tyskland. Lavest er kvinneandelen i Sverige med 50 %. Deretter Slovakia, Tsjekkia og Polen. Siden i fjor har økningen vært størst i Ungarn, fra 50,5 % til 58,1 %.

Per 30.6. 2005 er antallet medlemmer i Nmf redusert til 3 268 pga. overføringer til Ylf.

Mer statistikk over Nmf-medlemmer og medisinstudenter totalt sett finnes under legestatistikk på Legeforeningens nettsider (2).

Medlemmer av Nmf og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland per 8.6. 2005

Nmf-medl.

Tidl. Nmf-medl.

Totalt antall

 % Nmf-medl.

Univ. i Oslo

  959

 75

1 254

76,5

Univ. i Bergen

  793

 63

  975

81,3

NTNU Trondheim

  543

 40

 622

87,3

Univ. i Tromsø

  407

 45

  518

78,6

Norge totalt

2 702

223

3 369

80,2

Polen

  222

 50

  532

41,7

Ungarn

  179

 46

   501

35,7

Tyskland

  141

 11

  228

61,8

Danmark

  109

 13

  288

37,8

Irland

   53

 34

  122

43,4

Tsjekkia

   49

 11

  125

39,2

Slovakia

   25

  6

    51

49,0

Storbritannia

   21

  9

    54

38,9

Australia

   18

 12

    81

22,2

Nederland

   16

  0

   39

41,0

Sverige

    6

  2

   24

25,0

Malta

    3

  0

    4

75,0

Øvrige land

   11

  2

   42

26,2

Utland totalt

  853

196

2 091

40,8

Totalt

3 555

419

5 460

65,1

Anbefalte artikler