Flere studentmedlemmer

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Antallet norske medisinstudenter øker i Norge, men i utlandet synker medlemstallet.

De siste to årene har medlemstallet i Norsk medisinstudentforening (Nmf) økt i Norge. Med unntak av Polen og Slovakia har det vært en nedgang i utlandet,. Høsten 2004 var det en økning i medlemstallet både i Norge og i utlandet og 15.11. 2004 passerte Nmf for første gang 3 600 medlemmer (1). 83 % av medisinstudentene i Norge og 47 % av medisinstudentene i utlandet var da medlemmer av Nmf, en økning fra hhv. 79 % og 43 % i juni 2004.

Siden november 2004 har medlemstallet økt i Oslo, Trondheim, Tromsø og i Polen. I Bergen og i de fleste av studielandene i utlandet har det vært en reduksjon i medlemstallet. Nedgangen i Bergen skyldes trolig at nye medisinstudenter kun begynner i høstsemesteret, og disse utgjør generelt flertallet av nye innmeldinger. Trondheim ligger høyest av de norske fakultetene med hensyn til andelen Nmf-medlemmer av det totale antallet medisinstudenter, mens Oslo og Bergen ligger omtrent likt. Tromsø ligger lavest, men avstanden opp til de øvrige norske fakultetene er redusert etter at 27 nye medlemmer er innmeldt hittil i år.

Når vi gjør disse sammenlikningene for juni måned, er det for å sammenlikne på det tidspunktet medlemstallet vanligvis er på sitt høyeste, før vi registrerer eksamenslistene og dermed overfører medlemskapene fra student- til legemedlemskap. Tallene for 2005 gjelder per 8. juni. I tillegg har vi tatt med tallene per 15. november 2004, fordi dette var det høyeste medlemstallet i Nmf noensinne.

Av foreløpige tall for studieåret 2004 - 05 fra Statens Lånekasse fremgår det at det totale antallet norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen, øker totalt sett. Studenttallet har økt meget kraftig i Polen, Tsjekkia og Slovakia, mens det ser ut til at det er stillstand eller nedgang, i antallet medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i mange av de øvrige landene. I de fleste studielandene er det en større nedgang i medlemstallet enn endringen i det totale studenttallet skulle tilsi.

Mer statistikk finnes på: www.legeforeningen.no/?id=1452

Medlemmer av Nmf og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland 2003 - 05

2003 juni

2004 juni

2004 nov.

2005 juni

Univ. i Oslo

914

926

945

959

Univ. i Bergen

756

765

837

793

NTNU Trondheim

479

506

532

543

Univ. i Tromsø

393

388

392

407

Norge totalt

2 542

2 585

2 706

2 702

Polen

211

178

195

222

Ungarn

211

189

199

179

Tyskland

204

174

159

141

Danmark

108

104

112

109

Irland

96

73

60

53

Tsjekkia

43

46

50

49

Slovakia

1

1

27

25

Storbritannia

36

28

24

21

Australia

32

25

24

18

Nederland

29

25

26

16

Sverige

13

9

8

6

Malta

7

4

2

3

Øvrige land

7

6

10

11

Utland totalt

998

862

896

853

Totalt

3 540

3 447

3 602

3 555

Anbefalte artikler