Nasjonale retningslinjer

Audun Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har gitt tilslutning til utkast til høringsuttalelse vedr. nasjonale faglige retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn.

Retningslinjene er basert på tre rapporter fra to arbeidsgrupper. Rapporten inneholder blant annet vurdering av vitenskapelig dokumentasjon og forslag til faglige anbefalinger.

I høringsuttalelsen gir Legeforeningen uttrykk for at det er et prisverdig initiativ som her er tatt for å systematisere utredning og oppfølging av disse sansene, som er så viktige for barns utvikling. For syn og hørsel er det tidligere etablert screeningrutiner, som nå foreligger oppdatert. - Barns språkutvikling kan ikke screenes på tilsvarende måte, men må vurderes etter observasjon over tid i de miljøer barna befinner seg i, skriver Legeforeningen.

Arbeidet som her er gjort på initiativ av Statens helsetilsyn, er grundig og systematisk gjennomført, og oppbyggingen av retningslinjene er oversiktlig med beskrivelse av de enkelte sansene og de funksjonsforstyrrelser man kan ha, skriver foreningen. Samtidig mener foreningen at fastlegens og helsestasjonslegens rolle når det gjelder vurdering av hørsel og språk, burde vært tydeligere beskrevet. I rapporten om hørsel er fastlegen bare nevnt som mottaker av epikrise fra spesialist. Når det gjelder vurdering av syn er helsestasjonslegens og fastlegens rolle belyst. Dette er retningslinjer som også skal benyttes i primærhelsetjenesten (hos fastlegen og i helsestasjon), men arbeidsgruppene har hatt få representanter fra primærhelsetjenesten.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler