Bekymret for personvernet

Arild Hagesveen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har sterke innvendinger mot at det foreslås en viss utvidelse av folketrygdloven fordi dette vil kunne bidra til å svekke pasienters personvern

- Vi har sett et uttall eksempler på at trygdeetaten har krevd langt mer pasientinformasjon enn det som er nødvendig for formålet, sier Legeforeningen i en høringsuttalelse i forbindelse med at Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en endring i blåreseptforskriften. Ved lokale oppgjørskontor er det krevd utlevert hele pasientjournaler som kan innebære sensitiv pasientinformasjon over mange år, med det formål å kontrollere en eller flere forskrivninger det siste året. Dersom legen etterkommer å utlevere hele journalen i denne situasjonen vil dette innebære en vesentlig integritetskrenkelse og brudd på taushetsplikten, mener Legeforeningen.

- Departementet må være svært bevisst på denne ulike - og noe vilkårlige praksisen innad i Trygdeetaten. Det er også svært belastende for leger å oppleve kollisjon mellom krav som håndheves av tilsynsmyndighetene og krav fra Trygdetaten. Dersom det innføres særskilte sanksjoner knyttet til krav om informasjonsutlevering, vil mulighetene for å korrigere Trygdeetaten i disse situasjonene reduseres, skriver foreningen.

- Vi er også opptatt av den samfunnsøkonomiske besparelsen som følger av at pasienter behandles innenfor primærhelsetjenesten når denne kan gi et fullverdig og godt behandlingstilbud, sier Legeforeningen. - Ved den foreslåtte endringen tilrettelegges det imidlertid for at flere må henvises til spesialisthelsetjenesten utelukkende for å få utløst sine trygderettigheter. Med den geografiske fordelingen av spesialister, vil det bety at noen pasienter ikke vil få den behandlingen de i utgangspunktet har krav på, mener foreningen.

I forslaget fremgår det også at dersom en lege ikke vil sende fra seg en journal eller epikrise, så må dette anses som brudd på plikten etter folketrygdloven. Dette kan bety at legen kan miste retten til å praktisere for trygdens regning. Legeforeningen mener at det ved kontroll av allmennleger som følger opp forskrivning som er igangsatt av spesialisthelsetjenesten/sykehus, må være tilstrekkelig å legge til grunn at spesialisthelsetjenesten har funnet blåreseptindikasjonen rettmessig, sier Legeforeningen. Foreningen mener at det heller ikke er grunnlag for å anta at allmennleger forskriver dyrere medisin enn leger i spesialisthelsetjenesten.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56710

Anbefalte artikler