Trygderegler for leger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mæland, John Gunnar

  Veileder i trygdemedisin 2004 – 2005

  130 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 195

  ISBN 82-05 - 33380- 7

  Leger i klinisk praksis, studenter og rådgivende leger vil ha glede av denne veilederen. Den gir først en fyldig innføring i legens rolle som sakkyndig, sett i forhold til det å være behandlende lege. Et viktig og vanskelig rollespill for de fleste.

  De viktigste lover og retningslinjer ved sykmelding, rehabilitering, attføring og uførepensjon gjengis. I dette virvar av regler i stadig forandring kan vi nok ha nytte av en veileder noen hver. Ikke minst i en tid da myndighetene ønsker funksjonsvurdering tatt i bruk som en viktig metode som supplement til diagnostisering. Veilederen gir oss råd så langt det er mulig etter dagens kunnskap.

  Dette er også en fyldig innføring i trygdens regler knyttet til medisinsk behandling, opphold i opptreningsinstitusjon, grunnstønad, hjelpestønad, tekniske hjelpemidler, attføringsstønad osv. Både dette kapitlet og det neste om yrkesskade/-sykdom er relativt detaljert, men man kan slå opp i boken når man er i tvil. Kapitlet om yrkesskade/-sykdom er såpass instruktivt at det nok vil være til nytte også for leger ansatt i trygdeetaten. Mange opplever at regelverket på dette området kan være vanskelig å forstå når man skal behandle slike saker. Veilederen viser vei på en instruktiv måte.

  Tabellene og illustrasjonene bidrar til at bokens juridiske budskap blir lettere tilgjengelig. En betydelig del er gjengivelse av lovparagrafer, rundskriv og retningslinjer fra Rikstrygdeverket. Mange leger kunne nok ønsket seg et språk i en mer medisinsk form. Men dette er krevende hvis man skal unngå at teksten blir juridisk upresis.

  Boken henvender seg til medisinstudenter og praktiserende leger. Som veileder og oppslagsbok i trygdemedisin vil den være kjærkommen for de fleste. Den er et viktig supplement til andre lærebøker i samfunnsmedisin og sosialmedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media